Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 13, 22. punkts

Par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004
Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, aktīvi risina jautājumus par Jūrmalas pilsētā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) pilsētas sakoptības kontroles komisija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr.117-r, 2006.gada 7.jūnija lietā Nr.14-12/2775 un 2006.gada 2.augusta lietā Nr.14-12/3635 konstatēja, ka namīpašumā Bišu ielā 10, Jūrmalā, netiek ievērotas Civillikuma 1084.panta prasības un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5„Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskā kārtības noteikumi” 2.5.punkta noteikumi.

Civillikuma 1084.panta pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 „Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskā kārtības noteikumi” 2.5.punkts noteica, ka ēkas vai būves, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek saimnieciskā darbība, ir jāaizslēdz (ieejas un pagrabu durvis jāaizslēdz, logi jāaizver) un to teritorijas jāiežogo, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās, minētajos objektos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumi un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos, šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, būt par traucēkli blakus esošo ēku, būvju un zemesgabalu īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem.

Namīpašuma Bišu ielā 10, Jūrmalā, kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”, vienotais reģistrācijas Nr.***. Īpašumtiesības nostiprinātas, 2004.gada 13.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0014 5345, kadastra Nr.1300 026 5502, zemesgrāmatas nodalījums slēgts 2008.gada 6.februārī. Kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, īpašumtiesības ierakstītas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000052852, īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”, vienotais reģistrācijas Nr.*** (turpmāk- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2006.gada 19.jūnijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.CC000118 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu. Naudas sods Ls 500 samaksāts. Būvvalde saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” paskaidrojumu, lieta 14-8/2009 no 2006.gada 14.augusta, ka 2004.gadā veikti ēkas Bišu ielā 10, Jūrmalā, konservācijas darbi par kopējo summu Ls 1269.68, aizdarītas visas logu un durvju ailas, bet namīpašuma norobežojumi tiek bojāti un nozagti. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” uzskata, ka nav lietderīgi veikt ēkas turpmāku konservāciju, jo norobežojumi atkal tiks bojāti un nozagti.

Būvvaldes būvinspekcijas nodaļa 2006.gada 15.decembrī, lieta 2006.gada 21.decembrī no 14‑12/5900, un 2006.gada 29.decembrī, lieta 2007.gada 23.janvārī no 14-12/423, konstatēja, ka namīpašumā Bišu ielā 10, Jūrmalā, netiek ievērotas Civillikuma 1084.panta prasības un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 „Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskā kārtības noteikumi” prasības.

Būvvaldes būvinspekcijas nodaļa 2007.gada 23.jūlijā sastādīja pārbaudes aktu Nr.138, ka kluba ēka Bišu ielā 10, Jūrmalā, atrodas avārijas stāvoklī. Pie vienas ēkas ieejas ir iebrukuši griesti un ēkai ir iebrucis jumts. Ēkai nav noslēgtas durvis un logi, ēka ir publiski pieejama un ir potenciāli bīstama. Ēkā ir uzkrājušies atkritumi. Ēka ar savu izskatu bojā apkārtējo ainavu. Netiek ievērotas Civillikuma 1084.panta prasības un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasības, ka namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk- Pilsētplānošanas nodaļa) 2010.gada 16.jūnijā sastādīja Pārbaudes aktu Nr.82. Konstatēts, ka kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā vizuālā stāvoklī. Ēka nav noslēgta no Bišu ielas puses, lai tajā nevarētu uzturēties nepiederošas personas. Ēka ar savu izskatu bojā apkārtējo ainavu. Tiek pārkāptas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasības.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2010.gada 19.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.CC000702. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” izteikts brīdinājums.

Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 10.augustā sastādīja Pārbaudes aktu Nr.112. Konstatēts, ka 2010.gada 16.jūnijā Pārbaudes aktā Nr.82 konstatētie pārkāpumi novērsti, kluba ēka ir noslēgta un nepiederošu personu iekļūšana ēkā ir novērsta.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 26.janvārī sastādīja Atzinumu Nr.08 par būves pārbaudi. Konstatēts, ka kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Ēkas vienstāva daļa ir sabrukusi. Ēka nav noslēgta, lai tajā nevarētu uzturēties nepiederošas personas. Ēka ar savu izskatu bojā apkārtējo ainavu un tās tehniskais stāvoklis rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. Tiek pārkāptas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasības. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 11.februārī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.CC000748. Naudas sods Ls 250 samaksāts. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Eiropas minerāls”, vienotais reģistrācijas Nr.40003044577, uzdots līdz 2011.gada 1.martam sakārtot ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasībām.

Dome un Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Ķemeru iedzīvotāju no Emīlijas ielas 22, Jūrmalā, 2011.gada 10.martā iesniegumu, lieta 1.1-39/2156-Kol no 2011.gada 11.marta, ka ēka Bišu ielā 10, Jūrmalā, atrodas kritiskā stāvoklī, ēkas ārsienas ir izvirzījušās uz āru, var sabrukt, ēka bojā ainavu un apdraud cilvēku dzīvību un veselību. Iedzīvotāji lūdz rast iespēju ēku nojaukt.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 22.martā sastādīja Atzinumu Nr.50 par būves pārbaudi. Konstatēts, ka kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Ēkas vienstāva daļa ir sabrukusi. Ēka nav noslēgta, lai tajā nevarētu uzturēties nepiederošas personas. Ēka ar savu izskatu bojā apkārtējo ainavu un tās tehniskais stāvoklis rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. 2011.gada 26.janvārī sastādīts Atzinums Nr.08 par būves pārbaudi. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Eiropas minerāls”, vienotais reģistrācijas Nr.40003044577, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta otro daļu, uzdots līdz 2011.gada 1.martam sakārtot ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasībām. Ēka dotajā termiņā nav sakārtota. Netiek ievērotas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasības, Civillikuma 1084.panta prasības.

Atbilstoši Būvniecības likuma 31. panta pirmajai daļai, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ēkas tehniskā stāvokļa noteikšanai un izvērtēšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta otro daļu, tika uzdots līdz 2011.gada 9.maijam Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt sertificēta būvinženiera slēdzienu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 tehnisko stāvokli un līdz 2011.gada 9.maijam sakārtot ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasībām.

Pilsētplānošanas nodaļa saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 24.marta paskaidrojumu, lieta 1.2-1/902 no 2011.gada 28.marta, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” piederošā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, kura atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, tiks sakārtota tuvākajā laikā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” paredz veikt ēkas sabrukušās daļas demontāžu, ēkas noslēgšanu, lai tajā nevarētu uzturēties nepiederošas personas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” ir noslēgusi līgumu ar būvfirmu, kas paredz sabrukušās daļas demontāžu, logu un durvju aizmūrēšanu, kas liegs nepiederošām personām iekļūt ēkā, kā arī teritorijas sakopšanu, lai nebojātu apkārtējo ainavu. Darbi par ēkas sakārtošanu tika sākti 23.martā, un pēc līguma nosacījumiem, darbi tiks pilnībā pabeigti ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 11.maijā sastādīja Atzinumu Nr.75 par būves pārbaudi par Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 22.marta Atzinuma Nr.50 norādījumu izpildi. Saskaņā ar Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 22.marta Atzinumā Nr.50 doto norādījumu izpildi, konstatēts sekojošais:

1) Pilsētplānošanas nodaļa saņēma ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehnisko apsekošanu (lieta 2011.gada 9.maijā Nr.1.2-1/1336), apsekošana veikta 2011.gada 28.martā, apsekošanas veicējs N.Z., sert.Nr.20-6604. Saskaņā ar ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.1.punktā minēto, kluba ēkai ir virsnormatīvais nolietojums (vairāk par 80%), ir globāla rakstura konstruktīvie bojājumi visiem elementiem, izņemot ēkas pamatus un kolonnu. Pamatu tehniskais stāvoklis konstatēts pēc to redzamajiem posmiem. Ēkas konstruktīvie elementi vai nu nav saglabājušies vai ir saglabājušies tādā stāvoklī, ka to turpmāka ekspluatācija nav iespējama, bet atjaunošanas vērtība pārsniedz jaunizveidojamo elementu vērtību. Ēka atrodas pirmsavārijas stāvoklī, viena daļa ēkas jau ir sabrukusi.

Saskaņā ar ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.2.punktā minēto, šādā tehniskajā stāvoklī esošās ēkas ekspluatācijas atsākšana nav iespējama. Ēka apdraud sabiedrisko drošību. Esošā ēka ir jānorobežo, nodrošinot to pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā. Turklāt, esošā ēka, atrodoties pirmsavārijas stāvoklī, apdraud blakus esošo koka ēku. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir tādā stāvoklī, ka tās atjaunošana nav iespējama. Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā noteikto, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2) Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, noteiktajā termiņā atkārtoti nav sakārtota atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasībām, nav novērsta nepiederošu personu iekļūšana ēkā, teritorija nav iežogota, ēkā uzkrājušies atkritumi, ēka bojā ainavu. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Ēkas vienstāva daļa ir sabrukusi. Ēka nav noslēgta, lai tajā nevarētu uzturēties nepiederošas personas. Ēka ar savu izskatu bojā apkārtējo ainavu un tās tehniskais stāvoklis rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. 2011.gada 26.janvārī sastādīts Atzinums Nr.08 par būves pārbaudi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eiropas minerāls”, vienotais reģistrācijas Nr.40003044577, tika uzdots līdz 2011.gada 1.martam sakārtot ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasībām. Ēka dotajā termiņā netika sakārtota. Ēkas sakārtošanas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 9.maijam, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 24.marta paskaidrojumu (lieta 2011.gada 24.martā Nr.1.2-1/877), ka ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, kura atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, tiks sakārtota tuvākajā laikā. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” ir noslēgusi līgumu ar būvfirmu, kas paredz sabrukušās daļas demontāžu, logu un durvju aizmūrēšanu, kas liegs nepiederošām personām iekļūt ēkā, kā arī teritorijas sakopšanu, lai nebojātu apkārtējo ainavu. Darbi par ēkas sakārtošanu tika sākti 23.martā, un pēc līguma nosacījumiem, darbi tiks pilnībā pabeigti ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 24.marta paskaidrojumā (lieta 2011.gada 24.martā Nr.1.2-1/877) norādītie sakārtošanas darbi nav veikti.

Tiek pārkāptas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkta prasības, ka namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu. SIA „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 7.jūnijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr. CC000786. Protokols Nr. CC000786 nosūtīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai uz Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju.

Pilsētplānošanas nodaļa saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 22.jūnija iesniegumu, lieta 1.2-1/1881 no 2011.gada 27.jūnija, par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” informē, ka slēgs līgumu ar izvēlētu būvfirmu par ēkas nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ēkas nojaukšanu paredzēts veikt sešu mēnešu laikā.

Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir tādā stāvoklī, ka tās atjaunošana nav iespējama. Saskaņā ar kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.2.punktā minēto, šādā tehniskajā stāvoklī esošās kluba ēkas ekspluatācijas atsākšana nav iespējama. Kluba ēka ir bīstama ne tikai lietotājam, bet arī garāmgājējiem. Sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošā kluba ēka ar savu izskatu bojā arī pilsētas ainavu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 55.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļā ierosināta administratīvā lieta sakarā ar kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskā un vizuālā stāvokļa neatbilstību normatīvo aktu prasībām un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvju uzturēšanas kārtībā regulējošie normatīvie akti.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus ir jāņem vērā arī sekojoši svarīgi fakti lietā.

1. Būvvalde un Pilsētplānošanas nodaļa kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” vizuālā un tehniskā stāvokļa neatbilstību ir konstatējusi uz to norādījusi vairākkārtīgi.

2. Pilsētplānošanas nodaļa saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 22.jūnija iesniegumu, lieta 1.2-1/1881 no 2011.gada 27.jūnija, par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” informē, ka slēgs līgumu ar izvēlētu būvfirmu par ēkas nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ēkas nojaukšanu paredzēts veikt sešu mēnešu laikā.

3. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ķemeru kūrorts” (valsts aizsardzības Nr.6085) daļā.

4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2011.gada 27.jūnija vēstulē Nr.11-06/1360 norāda, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Projektu izvērtēšanas komisija 2011.gada 22.jūnija sēdē konstatēja, ka ēkas nojaukšana ir pieļaujama un pieņēma lēmumu „saskaņot ēkas Bišu ielā 10, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums- 1300 026 5502 004) nojaukšanu”. Saskaņošanas vai rakstiska slēdziena gadījumā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru.

5. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir tādā stāvoklī, ka tās atjaunošana nav iespējama. Saskaņā ar kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.2.punktā minēto, šādā tehniskajā stāvoklī esošās kluba ēkas ekspluatācijas atsākšana nav iespējama. Kluba ēka ir bīstama ne tikai lietotājam, bet arī garāmgājējiem. Sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošā kluba ēka ar savu izskatu bojā arī pilsētas ainavu.

Izvērtējot lietas apstākļus un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Dome uzskata, ka pieņemams lēmums par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, nojaukšanu sekojošu iemeslu dēļ.

1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1084.pantu katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „ Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktam namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Būvvalde un Pilsētplānošanas nodaļa kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” vizuālā un tehniskā stāvokļa neatbilstību ir konstatējusi uz to norādījusi vairākkārtīgi.

Pilsētplānošanas nodaļa saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” 2011.gada 22.jūnija iesniegumu, lieta 1.2-1/1881 no 2011.gada 27.jūnija, par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” informē, ka slēgs līgumu ar izvēlētu būvfirmu par ēkas nojaukšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ēkas nojaukšanu paredzēts veikt sešu mēnešu laikā.

2. Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.pantā ir noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošanas ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem. Ja būves īpašnieks līdz noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks.

Būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir tādā stāvoklī, ka tās atjaunošana nav iespējama. Saskaņā ar kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.2.punktā minēto, šādā tehniskajā stāvoklī esošās kluba ēkas ekspluatācijas atsākšana nav iespējama. Kluba ēka ir bīstama ne tikai lietotājam, bet arī garāmgājējiem. Sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošā kluba ēka ar savu izskatu bojā arī pilsētas ainavu.

Tātad, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir jāizdod obligātais administratīvais akts un jāpieņem lēmums par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu vai nojaukšanu.

3. Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 2.pantā ir noteikts, ka nekustamie kultūras pieminekļi ir:

- atsevišķi objekti (...);

- kompleksi objekti – (...) pilsētu un citu apdzīvotu vietu vēsturiskie centri, ielas, laukumi, kvartāli, kultūrslānis, kapsētas, kultūrvēsturiskas ainavas, piemiņas vietas, vēsturiskās vietas un teritorijas.

Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka lēmums par būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem.

Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ķemeru kūrorts” (valsts aizsardzības Nr.6085) daļā.

Tātad konkrētajā gadījumā, veicot kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jāņem vērā Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 11. un 21.panta un Būvniecības likuma 31.panta ceturtās daļas prasības.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2011.gada 27.jūnija vēstulē Nr.11-06/1360 norāda, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Projektu izvērtēšanas komisija 2011.gada 22.jūnija sēdē konstatēja, ka ēkas nojaukšana ir pieļaujama un pieņēma lēmumu „saskaņot ēkas Bišu ielā 10, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums- 1300 026 5502 004) nojaukšanu”. Saskaņošanas vai rakstiska slēdziena gadījumā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas eksemplāru.

No iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, atrodas avārijas stāvoklī. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Kluba ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, ir tādā stāvoklī, ka tās atjaunošana nav iespējama. Saskaņā ar kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, tehniskās apsekošanas atzinumā 7.2.punktā minēto, šādā tehniskajā stāvoklī esošās kluba ēkas ekspluatācijas atsākšana nav iespējama. Kluba ēka ir bīstama ne tikai lietotājam, bet arī garāmgājējiem. Sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī esošā kluba ēka ar savu izskatu bojā arī pilsētas ainavu.

Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Latvijas Republikas Būvniecības likuma 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas 4.punkts, 31.panta pirmā un ceturtā daļa, Civillikuma 1084.pants, Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 2., 3., 11. un 21.pants, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 27.panta pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Civillikuma 1084.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 21.pantu, Būvniecības likuma 31.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā, īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”, vienotais reģistrācijas Nr.***, līdz 2012.gada 1.februārim veikt kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Bišu ielā 10, Jūrmalā nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF