Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 339

protokols Nr. 13, 33. punkts

Par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā,
pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumu Nr.92 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.716 „Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmā redakcija.

Ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par detālplānojuma pirmo redakciju, ir veiktas korekcijas detālplānojumā, atbilstoši atzinumā izvirzītajām prasībām.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta detālplānojuma otrā redakcija. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un saskaņā ar 2011.gada 6.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma otro redakciju teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF