Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 340

protokols Nr. 13, 34. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.658 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 1.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1–59/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF