Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 342

protokols Nr. 13, 40. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 3.augustā ir saņemts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 kopīpašnieku R.D., J.M., R.M., M.A., K.A. kolektīva iesniegums Nr.1.2-1/2208 ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības, lai izmainītu zemesgabala Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 robežas, pievienojot tam zemesgabala daļu gar Bulduru prospektu, kurš atrodas starp ielas sarkano līniju un īpašuma robežu. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa izskatot iesniegumu savā 2010.gada 14.septembra atbildē Nr.14-1/1344 informē, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabalu Jūrmalā, Bulduru prospektā un pašvaldībai piekrītošajiem zemesgabaliem Bulduru prospekts 1104 un 12.līnija robežu maiņai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa neiebilst. Zemesgabalu robežu maiņa veicama izstrādājot Zemes ierīcības projektu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 23.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 17.decembra lēmumu Nr.137 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Lielupe 0110” izveidots zemesgabals (zemes starpgabals) Jūrmalā, Lielupe 0110 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0007 un kopējo platību 65 m2. Izskatot R.D., J.M., R.M., M.A., K.A. 2010.gada 23.septembra kolektīva iesniegumu un, lai sakārtotu zemesgabala Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 robežu pa ielas sarkano līniju, zemesgabals Jūrmalā, Lielupe 0110 tiek veidots kā starpgabals pievienošanai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 55.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 23.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Lielupe 0110 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000488883, kadastra numurs 1300 004 0007.

2011.gada 19.aprīlī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-39/3200-Kol) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 ar kadastra Nr.1300 004 1302 īpašnieku R.D., J.M., R.M., M.A. un K.A. kolektīva iesniegums par zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 atsavināšanu, iesniegumā norādot, ka robežu maiņas gadījumā tiks segtas gar Bulduru prospektu esošā gājēju celiņa pārcelšanas un ierīkošanas izmaksas.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 23.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 ar kadastra numuru 1300 004 1302 un kopējo platību 3389 m2 nostiprinātas: M.An. uz ¼ domājamo daļu, K.A. uz ¼ domājamo daļu. Īpašuma tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo ēku liters 3 Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 ar kadastra apzīmējumu 1300 004 1302 003 nostiprinātas: M.A. uz ½ domājamo daļu, K.A. uz ½ domājamo daļu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2201.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 11.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-1-1 ar kadastra numuru 1300 901 5376, nostiprinātas R.D., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2201 1. Dzīvokļa īpašums Nr.1 sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās ēkas liters 1. Pie dzīvokļa īpašuma pieder palīgceltnes liters 6, liters 7 un kopīpašuma ¼ domājamā daļa no zemesgabala Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 ar kadastra numuru 1300 004 1302 un kopējo platību 3389 m2.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 17.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k-2 ar kadastra numuru 1300 901 5377 nostiprinātas R.M. uz ½ domājamo daļu un J.M. uz ½ domājamo daļu, un R.M. uz ¼ domājamo daļu un J.M. uz ¼ domājamo daļu no zemesgabala Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 ar kadastra numuru 1300 004 1302 un kopējo platību 3389 m2, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2201 1.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2011.gada 13.maijā ir Ls 8800.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 8.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 21.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 6.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu - zemesgabalu Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) Ls 8800 (astoņi tūkstoši astoņi simti latu). Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu un publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sedz pircējs.

3. Izveidot un apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Leiškalne.

5. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.342

(protokols Nr.13, 40.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdota Jūrmalas pilsētas pašvaldības manta – zemesgabals ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 Jūrmalā, Lielupe 0110.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – zemesgabals ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 Jūrmalā, Lielupe 0110.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu pirmpirkuma tiesīgām personām tiek nosūtīts piedāvājums realizēt pirmpirkuma tiesības, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz mantu par nosacīto cenu ir nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.1300 004 1302 Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, nosakot, ka maksājums tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas.

6. Ja pieteikumu par mantas pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Ja izsludinātajā termiņā personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, nav iesniegušas pieteikumu par mantas pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties mantu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

8. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

8.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

8.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

8.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

8.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”:

8.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

8.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

8.5. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt:

8.5.1. fiziska persona vai fizisku personu grupa, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi;

8.5.2. valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldības uzņēmumi (statūtsabiedrības);

8.5.3. Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta statūtsabiedrība (kapitālsabiedrība):

8.5.3.1. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Latvijas valstij vai pašvaldībai - katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā;

8.5.3.2. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder fiziskajām personām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī;

8.5.3.3. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem 8.5.3.1. un 8.5.3.2.apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā;

8.5.3.4. kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

8.5.4. līdz 1940.gada 21.jūlijam Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas;

8.5.5. valsts un pašvaldību augstskolas.

8.6. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

8.6.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.4. kvīts par nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

8.7. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

8.7.1. fiziskai personai:

8.7.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.1.2. personai, kura veic individuālo darbu, Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par līdzekļu iegūšanas likumību;

8.7.1.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.1.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.2. fizisku personu grupai:

8.7.2.1. notariāli apstiprināts šīs grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts katra dalībnieka vārds un uzvārds, katra dalībnieka ieguldījuma daļa, fizisko personu grupas pārstāvis (pilnvarotā persona) izsolē un viņa pilnvaras;

8.7.2.2. katra dalībnieka pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.2.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija)

8.7.3. juridiskai personai:

8.7.3.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināts noraksts;

8.7.3.2. spēkā esoši statūti, dibināšanas līgums (jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas);

8.7.3.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

8.7.3.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

8.7.3.5. kompetentas institūcijas izdots dokuments par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

8.7.3.6. ārvalstu personai – to apkalpojošās bankas izziņa;

8.7.3.7. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7.3.8. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (izsoles noteikumu 1.pielikums). Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

8.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;

8.8.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (juridiskai personai - pilns nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds);

8.8.3. izsoles dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

8.8.4. atzīme par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma nomaksu.

8.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

8.10. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

8.10.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

8.10.2. ja nav iesniegti 8.6., 8.7.apakšpunktā minētie dokumenti.

9. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.

10. Piedāvātā augstākā summa , atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, par nosolīto mantu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

11. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

12. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

12.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz vienu stundu. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 11.punktā noteikto kārtību.

12.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

12.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu (izsoles noteikumu 2.pielikums).

12.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 800, par kādu cena tiks paaugstināta. Izsoles gaitā izsoles vadītājs ar izsoles dalībnieku piekrišanu ir tiesīgs palielināt izsoles soļa apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 10% no nosacītās cenas.

12.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

12.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo objektu par viņa nosolīto cenu.

12.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par objekta izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par objekta nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu atbilstoši paraugam (izsoles noteikumu 3.pielikums).

13. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāiemaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, saskaņā ar noteikumu 10.punktu (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

14. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā izsoles komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 10.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Ja mantas nosolītājs noteikumu 10.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteikto cenu, pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot izsoles komisijai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

15. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

16. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi divu nedēļu laikā pēc noteikumu 5. vai 13.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

17. Mantas nosolītājam vai pirmpirkuma tiesību izmantotājam divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

18. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

18.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

18.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu;

18.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav noslēdzis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 17.punktam.

19. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

19.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

19.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

19.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

19.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

19.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

19.6. nav ievēroti noteikumu 8.6., 8.7.apakšpunktā minētie noteikumi.

20. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.Izsoles noteikumu 1.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Reģistrācijas apliecība Nr._______

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu Ls 100 (viens simts latu) un nodrošinājumu – Ls ______ (______________lati) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks ____.gada ______________ plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Mazajā sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts zemesgabals ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 Jūrmalā, Lielupe 0110.

Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena)

Ls ____ (_____________ latu).

Apliecība izdota ____.gada _______________

Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________

z.v. parakstsIzsoles noteikumu 2.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izsoles protokols

Izsoles laiks un vieta: ____.gada ___________________

plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Izsolāmās mantas nosaukums un adrese -

zemesgabals ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 Jūrmalā, Lielupe 0110.

Izsolāmās mantas pārdošanas sākumcena - Ls ______ (_________________latu)

Izsoles gaita: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

(izsoles dalībnieka, kurš par mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums)___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

reģistrācijas kartītes nr._____

Iemaksāts nodrošinājums Ls ______ (___________________latu) apmērā.

Mantas pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem) _______________________________________________________________________

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pircējam ir zināms.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________

Z.v.

Komisijas locekļi: ________________

________________

________________

_______________________________________________________________________

Z.v.

Pircēja vai pilnvarotās personas parakstsIzsoles noteikumu 3.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izziņa

norēķinam par izsolē iegūto mantu

Izsoles dalībnieka, izsolāmās mantas nosolītāja/pirmpirkuma tiesīgās personas, vārds, uzvārds/juridiskās personas pilns nosaukums

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ adrese un tālruņa numurs

____________________________________________________________________

izsolē, kas notika ____.gada __________ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, ieguva īpašumā zemesgabals ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 Jūrmalā, Lielupe 0110 par summu (summa cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Iemaksāts nodrošinājums Ls _______ (______________ latu) apmērā.

Līdz ____.gada __.___________

jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)_______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________

Z.v.

Protokoliste _______________2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.342

(protokols Nr.13, 40.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielupe 0110 turpmākas izmantošanas noteikumi

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 17.decembra lēmumu Nr.137 „Par zemesgabala izveidošanai Jūrmalā, Lielupe 0110” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Lielupe 0110 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 004 0110) 65 m2 platībā kā starpgabals pievienošanai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 55.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Lielupe 0110 atrodas teritorijā – maģistrāles un ielas (I).

Apbūves noteikumos maģistrāles un ielas (I) nozīmē publiskas izbūves teritorijas, kur zemes izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme pilsētā, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošana.

Izziņā sniegtā informācija var mainīties saistībā ar jaunā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi.


Lejupielāde: DOC un PDF