Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 343

protokols Nr. 13, 41. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38
> daļas nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1999.gada 29.janvāra lēmumu Nr.171 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 - 8411 kv.m. platībā pašvaldības uzņēmuma ēku uzturēšanai. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 16.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 021 9503 un kopējo platību 8411 kv.m. un ēkām (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6306. Ar 2005.gada 11.marta patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/310 nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 nodots pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

2011.gada 26.aprīlī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts (lietas Nr.1.1-28/2749) valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (vienotais reģistrācijas numurs ***) iesniegums par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 daļas 8 kv.m. apmērā nomu Lielupes ūdens līmeņa un temperatūras mērījumu veikšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8) un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2011.gada 23.maija vēstuli Nr.28/2749 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (vienotais reģistrācijas numurs ***) līgumu par zemesgabala Jūrmalā, Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38, kadastra numurs 1300 021 9503, daļas 8 kv.m. apmērā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu uz pieciem gadiem hidroloģisko novērojumu stacijas izvietošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF