Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 13, 42. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve”

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2005.gada 13.maija lēmumu Nr.105 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 90” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 2211 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 2.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 021 6913. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000301297.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 21.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve” (vienotais reģistrācijas numurs ***) līgumu par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90, kadastra numurs 1300 021 6913, 2211 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz vienu gadu sakopšanai un labiekārtošanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF