Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 13, 43. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 kv.m. platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā telpu iespējamo faktisko izmantošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līgumu noslēgšanu” :

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar A.S. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 2.stāva telpām Nr.2,4 48,40 m2 un 2.stāva koplietošanas telpām ar kopējo platību 13 m2 , 1.stāva koplietošanas telpām ar kopējo platību 13,76 m2 un zemesgabala daļas 268,75 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2),īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 606,09 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli”.

2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Noslēgt līgumu ar V.G.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 2.stāva telpām Nr.1 22,60 m2 platībā un 2.stāva koplietošanas telpām ar kopējo platību 13 m2, un 1.stāva telpām Nr.3 7,40 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpām ar kopējo platību 13,76 m2 un zemesgabala daļas 202,95 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 457,71 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF