Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 348

protokols Nr. 13, 46. punkts

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā
esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija „Dzīvojamā māja Nr.2”
neprivatizētās daļas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Priedaines stacija, „Dzīvojamā māja Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1413, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1268 kv.m. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja ar diviem dzīvokļu īpašumiem un palīgceltne. Dzīvokļa īpašums Nr.1 ir privatizēts, dzīvokļa īpašums Nr.2 un tam piederošās 5530/11080 domājamās daļas no nekustamā īpašuma nav privatizēts.

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2011.gada 15.jūnija vēstuli Nr.4.17/4458 (lietas Nr.1.1-25/4117) piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija, „Dzīvojamā māja Nr.2” neprivatizēto daļu -neizīrēto dzīvokli Nr.2.

2011.gada 11.jūnijā tika apsekots dzīvoklis Nr.2 un konstatēts, ka dzīvoklis ir avārijas stāvoklī, neatbilst būvniecības un higiēnas prasībām, ir nepieciešams kapitālais remonts, dzīvoklī nav elektrības, krāsnis daļēji sabrukušas. Dzīvoklī atrodas personas, kurām nav tiesiska pamata tur atrasties.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija, „Dzīvojamā māja Nr.2” neprivatizēto daļu -neizīrēto dzīvokli Nr.2 un tam piekrītošās kopīpašuma 5530/11080 domājamās daļas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF