Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 349

protokols Nr. 13, 47. punkts

Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres L.E. 2011.gada 28.marta aktu Nr.1984 „Par mantojuma lietas izbeigšanu” par bezmantinieka mantu atzīts dzīvokļa īpašums Nr.8, Jūrmalā, Tērbatas ielā 31a. Dzīvokļa īpašums ir apgrūtināts ar kredīta parādu par labu akciju sabiedrības „Parex banka” Ls 55222,99 apmērā.

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ar 2011.gada 15.jūnija vēstuli Nr.4.17/4457 (lietas Nr.1.1-25/4115) piedāvā pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu dzīvokļa īpašumu Nr.8, Tērbatas ielā 31a, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.315 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās manats uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.4.punktu, Publiskās mantas atsavināšanas likuma 45.panta otro daļu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu dzīvokļa īpašumu Nr.8, Jūrmalā, Tērbatas ielā 31a.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF