Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 202.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 670.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 11.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 20.oktobrīNr. 454

protokols Nr. 18, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, Jūrmalas dome nolemj nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk tekstā - Programma) izstrādi.

2. Atbildīgo par Programmas izstrādi noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos Māri Dzenīti. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 202.lēmumu

3. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā: Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 11.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 202.lēmumu

3.1. Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

3.2. Māris Dzenītis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;

3.3. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

3.4. Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

3.5. Ligita Maziņa - Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja.

4. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.

5. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības interneta mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

6. Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.454

(protokols Nr.18, 12.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādei

1. Izstrādāt Jūrmalas attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

2.3. Reģionālās attīstības likuma 13.pants;

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

3. Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Māris Dzenītis. Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 11.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 202.lēmumu

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

5.1. definēt pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

5.2. izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jūrmalas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsēta;

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jūrmalas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs;

5.5. Izstrādāt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams.

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 11.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 670.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 202.lēmumu

Nr.

p.k.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei

1.1.

Jūrmalas domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

2011.gada oktobris

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

2011.gada oktobris

1.3.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā

2011.gada novembris-decembris

1.4.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

2011.gada novembris-decembris

1.5.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

2011.gada decembris - 2012.gada janvāris

1.6.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana

2012.gada janvāris-februāris

1.7.

Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana

2012.gada februāris-marts

2.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

2.1.

1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

2012.gada aprīlis

2.2.

2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde

2012.gada aprīlis-maijs

2.3.

3.posms – Rīcības plāna izstrāde

2012.gada maijs-jūnijs

2.4.

4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde

2012.gada maijs-jūnijs

2.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā

2012.gada jūnijs

3.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

3.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai

2011.gada novembris

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde

2012.gada jūnijs

4.

Publiskā apspriešana

4.1.

Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

2012.gada augusts-septembris

4.2.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

2012.gada augusts-septembris

4.3.

Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm

2012.gada septembris

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana

2012.gada septembris

4.5.

Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana

2012.gada septembris-oktobris

4.6.

Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

2012.gada oktobris

5.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana

5.1.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus

2012.gada oktobris

5.2.

Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

2012.gada oktobris-novembris

5.3.

Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai

2012.gada oktobris-novembris

6.

Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana

6.1.

Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)

2012.gada novembris

6.2.

Jūrmalas domes lēmums par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā

2012.gada novembris-decembris

6.3.

Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam

2012.gada decembris

7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas izstrādes.


Lejupielāde: DOC un PDF