Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 475

protokols Nr. 20, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu
ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.318 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā” 2.punktu, lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu sekojošus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus, kuru kopējā vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Jūrmalas attīstības projekti ” pamatkapitālā par Ls 42 500 (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti latu) :

1.1. zemes gabalu Jūrmalā, Dīķu ielā 30a (kadastra Nr.1300 0210 201) Ls 7 900 (septiņi tūkstoši deviņi simti latu) vērtībā;

1.2. zemes gabalu Jūrmalā, Dīķu ielā 30b (kadastra Nr.1300 0210 205) Ls 34 600 (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti latu) vērtībā.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie nekustamie īpašumi, pēc tā ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF