Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 476

protokols Nr. 20, 4. punkts

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
dalību projekta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.726 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Savienības fondu darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātē „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”, 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ar projektu „Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 66 446.35, kur ERAF finansējums LVL 56 479.39 (85%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 9 966.96 (15%).

3. Projekta līdzfinansējumu LVL 9966.96 apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžetā.

4. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” nodrošināt projekta ieviešanu, par projekta norises gaitu regulāri informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu.

5. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF