Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 478

protokols Nr. 20, . punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu ”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem O.B. (1 cilv. 1968) – Slokas 57A- 12.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF