Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 479

protokols Nr. 20, 8. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26

Pamatojoties uz L.S. (personas kods ***) 2011.gada 18.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/2492 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku – daudzdzīvokļu māju (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts (Nr.100000285011 – 1, Nr.100000285011 – 2, Nr.100000285011 – 4), būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa, tehniskās apsekošanas atzinums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties VKPAI skaņojumu Nr.06 – 10/2032 uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.septembra protokolu Nr.09, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam L.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku – daudzdzīvokļu māju (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF