Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 480

protokols Nr. 20, 9. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Saules ielā 13

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LICHTMANN GROUP” (vienotais reģistrācijas Nr.***) pilnvarotās personas L.K. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēku lit.002 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Saules ielā 13, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4585, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, tehniskās apsekošanas atzinums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11 – 06/2013 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.septembra protokolu Nr.09, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LICHTMANN GROUP” (vienotais reģistrācijas Nr.***) atļaut nojaukt palīgēku lit.002 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Saules ielā 13.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF