Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 483

protokols Nr. 20, 12. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350

Jūrmalas pilsētas dome 2008.gada 18.septembrī pieņēma lēmumu Nr.814 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350” (kadastra numurs 1300 015 3350) (turpmāk tekstā Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai N.U., (personas kods ***), tika uzdots līdz 2008.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu Lūšu ielā (kadastra numurs 1300 015 3350) un atjaunot ielu iepriekšējā stāvoklī.

2008.gada 18.decembrī būvvalde veicot pārbaudi konstatēja, ka nojauktas tikai automātisko vārtu kustīgās detaļas, nav demontēti žoga elementi, Lūšu iela nav atjaunota iepriekšējā stāvoklī.

2009.gada 11.jūnijā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.421 ”Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lūšu ielā 1 un adreses piešķiršanu” tika sadalīts zemesgabals Lūšu ielā 1, kā rezultātā būvniecības pasūtītājas N.U. adrese no Lūšu ielas 1 mainījās uz Lūšu ielu 3.

2010.gada 26.maijā par nekustāmā īpašuma Lūšu iela 3 īpašnieku kļuva M.D., dzimis ***, kuram tika nosūtīts 2011.gada 4.augusta atzinums Nr.198 par būves (žoga) pārbaudi, ar uzaicinājumu ierasties Būvvaldē, lai sniegtu savu viedokli un argumentus saistībā ar patvaļīgi uzbūvēto žogu. Uz Būvvaldes uzaicinājumu M.D. neatsaucās un Būvvaldē neieradās.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” 2.panta noteikumiem „Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves, ceļu inženierbūves, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi” un 4.panta 3.daļa nosaka, ka, „Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un to zemes ir attiecīgo pašvaldību, uzņēmumu vai fizisko personu īpašums”.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas datiem Lūšu iela ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 5.panta 2.daļu „Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama”. Šajā ielas posmā nav bijuši nelabvēlīgi ceļa vai klimatiskie apstākļi, kā arī nav bīstama šī ceļa lietošana.

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 14.pantu „Autoceļu lietošanas kārtību nosaka šis likums, Ceļu satiksmes likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un ceļu satiksmes noteikumi, ko izdod Ministru kabinets” un 15.panta 1.daļa nosaka, ka „Lai nodrošinātu autoceļu saglabāšanu ir aizliegts: - veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi; - piegružot, piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas, ceļu inženierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” iela ir publiskās ārtelpas izbūves teritorija, ko plānā ierobežo sarkanās līnijas, bet telpiski – apbūve vai apstādījumi un kas galvenokārt paredzēta gājēju un transporta satiksmei un inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai.

Atbilstoši Būvniecības likuma 11.panta pirmajai daļai, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.

Atbilstoši Būvniecības likuma 11.panta otrajai daļai, zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem).

Ņemot vērā iepriekš minētās normas, patvaļīgi uzbūvētais žogs ar automātiskajiem vārtiem, kas ierobežo pārvietošanos par Lūšu ielu, izbūvēts neievērojot Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

Tātad ir secināms, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums būvinspektora konstatētās patvaļīgās būvniecības lietā, konkrētajā gadījumā tas ir patvaļīgi uzbūvētais žogs ar automātiskajiem vārtiem, kas ierobežo pārvietošanos pa Lūšu ielu pie zemes gabaliem Lūšu ielā 3 un Lūšu ielā 2 (zemes kadastra apzīmējumi ***; ***) bez akceptēta būvprojekta un bez būvatļaujas, ņemot vērā sekojošus argumentus:

- Pirmkārt, žogs un vārti uzbūvēti pārkāpjot ielu sarkanās līnijas, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un būvvaldē akceptēta būvprojekta un būvatļaujas.

- Otrkārt, žoga un vārtu nojaukšana ļautu gan gājējiem, gan autotransportam, arī operatīvajam autotransportam (ātrā palīdzība, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) netraucēti pārvietoties pa Lūšu ielu.

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, patvaļīgi uzbūvētais žogs ar automātiskiem vārtiem Lūšu ielā 3350 starp zemes gabaliem Lūšu ielā 3 un Lūšu ielā 2 ir nojaucams.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemesgabalā Lūšu ielā 3350 (zeme kadastra apzīmējums ***) starp zemes gabaliem Lūšu ielā 3 un Lūšu ielā 2, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Būvniecības likuma 30.panta piektā daļa noteic, ja būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos pārkāpumus var pieņemt vai nu lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais lēmums ir jāizdod.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

No iepriekš minētā ir secināms, ka zemesgabalā Lūšu ielā 3350 uz pašvaldībai piederošās zemes starp zemes gabaliem Lūšu ielā 3 un Lūšu ielā 2, Jūrmalā veikta patvaļīga žoga un automātisko vārtu būvniecība bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāta, saskaņota un akceptēta būvprojekta un būvatļaujas. Būvdarbus veikusi privātpersona N.U., kura savu nekustamo īpašumu Lūšu ielā 3 pārdevusi, tātad ir mainījies īpašnieks. Jaunais īpašnieks M.D. uz uzaicinājumu ierasties Būvvaldē nav atsaucies un savu viedokli nav sniedzis, jo nezināmu iemeslu dēļ Būvvaldes vēstuli viņš nav saņēmis, beidzies glabāšanas laiks pastā un vēstule atsūtīta atpakaļ.

Žogs un vārti nosprosto Lūšu ielu, līdz ar ko pa to nevar brīvi pārvietoties gājēji, autotransports, kā arī operatīvais autotransports (ātrā palīdzība, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

Šajā sakarā pašvaldībai jāpieņem lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350 starp zemes gabaliem Lūšu ielā 3 un Lūšu ielā 2, Jūrmalā (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 015 3350) un zemesgabala atjaunošanu sākotnējā stāvoklī.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, 30.panta piektās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par autoceļiem” 5.panta 2.daļu, 14.pantu un 15.panta 1.daļu Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai līdz 2011.gada 31.decembrim demontēt žogu un automātiskos vārtus, kas nosprosto brīvu pārvietošanos pa Lūšu ielu. Žogs un vārti demontējami ievērojot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

3. Ar šo lēmumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.814 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF