Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 484

protokols Nr. 20, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44
„Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā
ar kadastra apzīmējumu ***, Jūrmalā, Mencu ielā 5 ”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā- Dome) 2009.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu Nr.44 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu ***, Jūrmalā, Mencu ielā 5” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam V.Č, personas kods ***, atļauts turpināt būvniecību nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Mencu ielā 5, un līdz 2010.gada 31.decembrim atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu prasībām izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai:

1.1. izstrādāt detālo plānojumu zemesgabalam Mencu ielā 5, Jūrmalā;

1.2. izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt izmaiņu projektu;

1.3. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

Saskaņā ar Lēmuma 1.1.punkta prasībām Dome 2009.gada 14.maijā pieņēma lēmumu Nr.342 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam, Mencu ielā 5”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma V.Č., personas kods *** (turpmāk tekstā – Būvniecības pasūtītājs) 2011.gada 1.augusta iesniegumu (lieta 2011.gada 1.augustā Nr.1.2-1/2320) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu sakarā ar ilgstošu slimību un rehabilitācijas procesu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka Lēmuma adresāts izrāda gribu saņemt nepieciešamos dokumentus būvniecības turpināšanai. Lēmuma izpildes termiņa pagarinājums nepieciešams uzsākto darbību turpināšanai.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Pašvaldība pieņēma Lēmumu patvaļīgās būvniecības lietā.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībās, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Piemērojamā tiesību norma dod iestādei arī rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījumā izdot lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šai nolūkā.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Būvniecības pasūtītājs lūdz pagarināt Lēmuma izpildes termiņu sakarā ar ilgstošu slimību un rehabilitācijas procesu.

Nav konstatējams iemesls Lēmuma izpildes termiņa nepagarināšanai, jo Lēmuma izpildes process ir uzsākts. Dome 2009.gada 14.maijā pieņēma lēmumu Nr.342 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam, Mencu ielā 5”.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ nebūtu pieļaujama plānotā būvniecības turpināšana būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu *** Mencu ielā 5, Jūrmalā, un pieņemams lēmums par būvniecības radīto seku novēršanu.

Atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Secināms, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu pretrunā ar samērības principu.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka Būvniecības pasūtītājam ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Būvniecības pasūtītājs lūdzot Domes lēmuma izpildes termiņa pagarinājumu, piekrīt veikt Domes uzdotos pasākumus, kas saistīti ar patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ar kadastra apzīmējumu *** Mencu ielā 5, Jūrmalā, Dome uzskata, ka lietderīgāk un samērīgāk ir atļaut Būvniecības pasūtītājam turpināt uzsākto būvniecības procesu, vienlaicīgi adresātu brīdinot par to, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa 370.panta pirmo un otro daļu, Domes lēmumā noteikto darbību neizpildes gadījumā pašvaldība piemēros likumā noteiktās piespiedu naudas uzlikšanas iespējas.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, 370.panta pirmo un otro daļu Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu ***, Jūrmalā, Mencu ielā 5”

1.1. Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam V.Č. personas kods ***, atļaut turpināt būvniecību nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Mencu ielā 5, un līdz 2012.gada 31.decembrim atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu prasībām izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai:

1.1. izstrādāt detālo plānojumu zemesgabalam Mencu ielā 5, Jūrmalā;

1.2. izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt izmaiņu projektu;

1.3. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai”.

1.2. Papildināt lēmumu ar 1`.punktu , izsakot to šādā redakcijā:

„1.` Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF