Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 485

protokols Nr. 20, 14. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720
„Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.13000011409) sakārtošanas
uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.720 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.13000011409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (zemes gabala kadastra numurs 1300 001 1409) tiesiskajiem valdītājiem S.V. (personas kods ***), K.V. (personas kods ***), T.K. (personas kods ***), E.K. (dzimis ***) un A.S. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 01.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala Baltās kāpas ielā 17 sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu kooperatīva sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas plānojumam.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2011.gada 03.oktobrī saņēma E.K. (personas kods ***) pilnvarotās personas N.J. (personas kods ***), saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilonas Ķibildes 2005.gada 27.jūlijā izdoto Universālpilnvaru iereģistrētu aktu un apliecinājumu grāmatā ar Nr.13458 (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3052) ar lūgumu pagarināt Lēmuma termiņu teritorijas un apbūves sakārtošanai.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentējot ar ģimenes ierobežotajām finansiālajām iespējām.

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa 55.panta otro punktu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma grozījumiem.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos arguments, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus secina, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana Baltās kāpas ielā 17, Jūrmalā un termiņa pagarināšana minēto darbību veikšanai. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Dome 2010.gada 24.septembrī saņēma Rīgas domes iesniegumu par Vārnukroga apbūves legalizācijas termiņa pagarināšanu. Rīgas dome savā iesniegumā ir norādījusi, ka neiebilst termiņa pagarināšanai būvju sakārtošanai Vārnukroga teritorijā, bet vienlaicīgi arī vērš uzmanību uz to, ka uz katra atsevišķā zemes gabala esošo ēku un būvju legalizācijas termiņš saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 01.janvārim.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā gadījumā būvniecības pasūtītājs ir zemes gabala Baltās kāpas ielā 17, Jūrmalā nomnieks un nomas līgumā zemes gabala īpašnieka Rīgas domes norādītais ēku un būvju legalizācijas termiņš ir saistošs visiem būvniecības procesa dalībniekiem. Tātad kā ierobežojošais faktors termiņa pagarināšanai ir zemes gabala īpašnieka Rīgas domes noteiktais termiņš ēku un būvju legalizācijai un tas ir 2015.gada 1.janvāris.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka Iesniedzējai ir visi nosacījumi būvniecības procesa uzsākšanai un pabeigšanai.

[6] Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720 „Par būvju Jūrmalā Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.13000011409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (zemes gabala kadastra numurs 1300 001 1409) tiesiskajiem valdītājiem atļaut turpināt būvniecību:

1.1. E.K. (personas kods ***), līdz 2015. gada 1. janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** Baltās kāpas ielā 17, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam;

1.2. S.V. (personas kods ***), K.V. (personas kods ***), T.K. (personas kods ***) un A.S. (personas kods ***) līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** Baltās kāpas ielā 17, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.”

2. Papildināt lēmumu ar 1`.punktu šādā redakcijā:

„1.’ Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.”

3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF