Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 488

protokols Nr. 20, 17. punkts

Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā
sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts mērnieks” biroja vadītājas vietnieces Kristīnes Caunes 2011.gada 16.septembra iesniegumu Nr.11JU-03.3/7 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku A.B., G.S. J.F., N.V., J.P. un J.P. priekšlikuma, (saskaņā ar Jūrmalas zemesgrāmatas nodaļas nodalījumu Nr.1975, 2011.gada 7.septembrī J.A. īpašuma tiesības izbeigušās, īpašnieks uz 2689/7753 domātajām daļām ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Blaumaņa 15”), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.36 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā ar kopējo platību 7753m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2689m2 platībā un piešķirot adresi Ceriņu iela 3, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1560m2 platībā un piešķirot adresi Rūdolfa Blaumaņa iela 15B, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1159m2 platībā un piešķirot adresi Rūdolfa Blaumaņa iela 15C, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 1082m2 platībā un piešķirot adresi Slokas iela 4, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1263m2, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

1.2. Zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

1.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.3. zemesgabala daļa 214m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

1.2.4. zemesgabala daļa 127m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

1.2.5. zemes vienības daļa 67m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

1.2.6. zemes vienības daļa 59m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

1.2.7. zemes vienības daļa 60m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

1.2.8. zemesgabala daļa 23m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

1.2.9. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

1.2.10. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 003 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

1.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 003, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 008 un garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 007 Rūdolfa Blaumaņa iela 15, Jūrmala.

1.4. Uzdot zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Ceriņu iela 3, Jūrmala ar kopējo platību 2689m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Ceriņu ielā 3, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ceriņu ielā 3, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

2.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.3. zemesgabala daļa 349m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.4. zemesgabala daļa 370m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.5. zemesgabala daļa 27m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.6. zemes vienības daļa 89m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.7. zemesgabala daļa 31m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.8. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.9. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 001 Ceriņu iela 3, Jūrmala.

2.4. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 002 Ceriņu iela 3, korpuss 2, Jūrmala.

2.5. Uzdot zemes vienības Ceriņu ielā 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Rūdolfa Blaumaņa ielā 15B, Jūrmala ar kopējo platību 1560m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 15B, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

3.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.3. zemesgabala daļa 4m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.4. zemesgabala daļa 65m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

3.2.5. zemesgabala daļa 6m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.6. zemesgabala daļa 136m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.7. zemesgabala daļa 135m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.8. zemes vienības daļa 11m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.9. zemesgabala daļa 14m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

3.2.10.zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.11.ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 010 ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīga ēka, kas saglabājama vai rekonstruējama, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.2.12.ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 009 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.2.13.ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 011 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjomi, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15B, Jūrmalā īpašniekam:atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Rūdolfa Blaumaņa ielā 15C, Jūrmala ar kopējo platību 1159m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15C, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 15C, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

4.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.3. zemesgabala daļa 17m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

4.2.4. zemesgabala daļa 115m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

4.2.5. zemes vienības daļa 14m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

4.2.6. zemes vienības daļa 19m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

4.2.7. zemesgabala daļa 4m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

4.2.8. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

4.2.9. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 004 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

4.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 004 Rūdolfa Blaumaņa ielā 15C, Jūrmala.

4.4. Uzdot zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15C, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Slokas iela 4, Jūrmala ar kopējo platību 1082m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Slokas ielā 4, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

5.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Slokas ielā 4, Jūrmalā:

5.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

5.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.3. zemesgabala daļa 193m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu līdz 2m dziļumā (12010101);

5.2.4. zemesgabala daļa 12m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

5.2.5. zemesgabala daļa 26m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

5.2.6. zemesgabala daļa 7m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap gāzesvadu (12020101);

5.2.7. zemes vienības daļa 41m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

5.2.8. zemes vienības daļa 12m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

5.2.9. zemes vienības daļa 84m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

5.2.10.zemesgabala daļa 48m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

5.2.11.zemesgabala daļa 75m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

5.2.12.zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

5.2.13.ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 006 ir arhitektoniski un pilsētbūvnieciski vērtīga ēka, kas saglabājama vai rekonstruējama, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

5.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 006 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1401 013 Slokas ielā 4, Jūrmala.

5.4. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF