Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 489

protokols Nr. 20, 18. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā,
Oļu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot I.L. pilnvarotās personas M.J. 2011.gada 30.septembrī saņemto iesniegumu Nr.1.2-1/3046 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Oļu ielā 5, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) un Oļu ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) apvienošanu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā ar kopējo platību 1235m2 (kadastra apzīmējums ***) un Oļu ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 1100m2 (kadastra apzīmējums ***). Noteikt, ka zemes vienība Oļu ielā 5, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 2335m2, saskaņā ar zemes ierīcības projekta skici.

Noteikt, ka zemes vienības Oļu ielā 5, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2. Likvidēt adresi zemes vienībai Oļu ielā 7, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums ***).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF