Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 490

protokols Nr. 20, 19. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu
pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Asaru prospektā 9, Jūrmalā, Asaru prospektā 11, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2011.gada 21.oktobrī saņemto iesniegumu Nr.32 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Asaru prospektā 9, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) un zemes īpašuma Asaru prospektā 11, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Asaru prospektā 9, Jūrmalā kopīpašnieka J.M. un zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā īpašnieces I.T. pilnvarotās personas G.T. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 16.augusta lēmumu Nr.324 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Asaru prospektā 9, Jūrmalā, Asaru prospektā 11, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 9, Jūrmalā un zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 9, Jūrmalā ar kopējo platību 3081m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 947m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Asaru prospektā 11, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienība Asaru prospektā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2134m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Asaru prospektā 9, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt zemes vienībai Asaru prospektā 9, Jūrmalā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 315m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 61m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.4. zemes vienības daļa 60m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.5. zemes vienības daļa 96m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. zemesgabala daļa 188m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

2.2.7. zemesgabala daļa 164m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601).

2.3. Uzdot zemes vienības Asaru prospektā 9, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā ar kopējo platību 914m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Asaru prospektā 9, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 947m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1861m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt zemes vienībai Asaru prospektā 11, Jūrmalā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 62m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemesgabala daļa 62m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

3.2.4. zemesgabala daļa 90m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem (12050601).

3.2.5. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1714 001 atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103), vēsturiskā fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjoms.

3.3. Piešķirt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 1714 001 Asaru prospekts 11, Jūrmala.

3.4. Piešķirt adresi jaunbūvei – ģimenes mājai Asaru prospekts 11, korpuss 1, Jūrmala, saskaņā ar izsniegto būvatļauju un pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.5. Uzdot zemes vienības Asaru prospektā 11, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF