Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 495

protokols Nr. 20, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

1.1. Lēmuma pielikumā Nr.5 (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības daļas vadītājs

1

245

245

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

325

325

1.2. Lēmuma pielikumā Nr.6 (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības daļas vadītājs

0.5

227

113.50

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

0.5

317

159

1.3. Lēmuma pielikumā Nr.7 (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Katrīna”) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības daļas vadītājs

1

245

245

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

325

325

1.4. Lēmuma pielikumā Nr.9 (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”) izslēgt punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Procedūru māsa

0,10

225

22.50

1.5. Lēmuma pielikumā Nr.14 (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”):

1.5.1. papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Lietvedis

0,75

300

225

1.5.2.izslēgt punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

275

275

1.6. Lēmuma pielikumā Nr.17 (informatīvi: Bērnu un jauniešu interešu centrs) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

470

470

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

535

535

1.7. Lēmuma pielikumā Nr.18 (informatīvi: Sporta skola) punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

508

508

Ārsts

1

230

230

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

559

559

Ārsts

1

330

330

1.8. Lēmuma pielikumā Nr.21 (informatīvi: Labklājības pārvalde) punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Administratore

1

230

230

Saimniecisko jautājumu speciālists

1

235

235

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Reģistratore

1

330

330

Saimniecības vadītājs

1

335

335

1.9. Lēmuma pielikumā Nr.27 (informatīvi: Peldēšanas un futbola skola) punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

624

624

Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu tehniķis

4

243

972

Vecākais lietvedis

1

234

234

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktors

1

628

628

Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu tehniķis

4

343

1372

Vecākais lietvedis

1

334

334

1.10. Lēmuma pielikumā Nr.28 (informatīvi: Pašvaldības policija) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Feldšeris

4

205

820

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Feldšeris

4

285

1140

1.11. Lēmuma pielikumā Nr.29 (informatīvi: Pumpuru vidusskola) punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais lietvedis

1

240

240

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais lietvedis

1

340

340

2. Noteikt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas direktoram A.Ļeonovam piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Slokas stadiona un Skeitparka izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu.

3. Visās Jūrmalas pilsētas domes pirmsskolas izglītības iestādēs un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis” noteikt amata mēnešalgas likmi sekojoši:

lietvedis – 300 Ls.

4. Visās Jūrmalas pilsētas domes izglītības iestādēs un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis” noteikt amata mēnešalgas likmi sekojoši:

medicīnas māsa – 285 Ls.

5. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši likuma prasībām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF