Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 496

protokols Nr. 20, 29. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”
objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 6.novembra lēmumu Nr.734 „Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu Namu pārvalde Lielupe, Namu pārvalde Majori'', Namu pārvalde Dubulti'', Namu pārvalde Melluži, Namu pārvalde Sloka, Namu pārvalde Kauguri un Namu pārvalde Ķemeri reorganizāciju” , 1999.gada 11.janvārī reorganizējot Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmumus „Namu pārvalde „Lielupe””, „Namu pārvalde „Majori””, „Namu pārvalde „Dubulti””, „Namu pārvalde „Melluži””, „Namu pārvalde „Sloka””, „Namu pārvalde „Kauguri”” un „Namu pārvalde „Ķemeri””, tika izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” pārveidota par pašvaldības kapitālsabiedrību un 2004.gada 20.aprīlī reģistrēta komercreģistrā Latvijas Republikas Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 12.pantā paredzētajā kārtībā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” pamatlīdzekļu sastāvā ir sekojoši nekustamie īpašumi Jūrmalā: Jomas ielā 17 – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 (administratīvā ēka), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211, Kļavu ielā 13 - ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 1308 002 (administratīvā ēka), 1300 010 1308 003 (darbnīca), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1308, Drosmes ielā 7 – ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 3304 001 (darbnīca), 1300 010 3304 003 (garāža), 1300 010 3304 004 (administratīvā ēka), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3304, Talsu šosejā 31/25- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 (administratīvā ēka), Rūpniecības ielā 19 – ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 020 3803 001 (administratīvā ēka), 1300 020 3803 002 (šķūnis), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803, Tirgus ielā 8b – ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3302 001 (noliktava), 1300 026 3302 002 (nojume), 1300 026 3302 003 (noliktava), 1300 026 3302 004 (noliktava), 1300 026 3302 005 (noliktava), 1300 026 3302 006 (šķūnis), Jāņa Pliekšāna ielā 13 – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 (noliktava), Andreja Upīša ielā 11 – ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 4103 002 (biroja ēka), 1300 026 4103 005 (šķūnis), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103, Kaugurciema ielā 46 – ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1604 002 (noliktava).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” pamatlīdzekļu sastāvā esošie nekustamie īpašumi ir nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanai ar komunālajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu.

Nekustamie īpašumi zemesgrāmatā nav reģistrēti. Lai nodrošinātu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” pamatlīdzekļu sastāvā esošo nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.pantu, ir nepieciešams pārņemt šos nekustamos īpašumus Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārņemt Jūrmalas pilsētas domes bilancē no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nekustamos īpašumus (saskaņā ar pielikumu), kas nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai divu mēnešu laikā pēc nekustamo īpašumu pārņemšanas Jūrmalas pilsētas domes bilancē sagatavot dokumentus īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF