Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 497

protokols Nr. 20, 30. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327
„Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10, Jūrmala”
nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.389 „Par valsts galvenā autoceļa A10 Jūrmalas teritorijā esošo maršruta posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības” ir konceptuāli nolemts nodot Latvijas valsts īpašumā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus no 18,8 km līdz 23,8 km un no 37 km līdz 41,3 km.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10, Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības” ir nolemts nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus – nekustamo īpašumu „Autoceļš A10, Jūrmala” ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 1300 006 0004, kura sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 0115, 1300 006 0116, 1300 006 0117, 1300 023 0112, 1300 024 0136, un uz tiem izbūvētās inženierbūves.

Precizējot īpašuma sastāvu valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmā no 18,8 km līdz 23,8 km, ir konstatēts, ka šajā posmā no 19,3 km līdz 20,1 km atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienība „Priedaines satiksmes mezgls” ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1414, uz kura atrodas policijas posteņa ēka un naudas maiņas punkts – bankomāts.

Ņemot vērā uz zemes vienības „Priedaines satiksmes mezgls” esošās būves un to, ka šī zemes vienība nav iekļauta autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma Priedaine – Ķemeri rekonstrukcijas projekta teritorijā, zemes vienību „Priedaines satiksmes mezgls” ir lietderīgi saglabāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu, likuma „Par autoceļiem” 4.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmuma Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10, Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības” lemjošajā daļā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus – nekustamo īpašumu „Autoceļš A10, Jūrmala” ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 1300 006 0004, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 006 0116 (no 18,8 km līdz 19,3 km), zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 0115, 1300 006 0117 (no 20,1 km līdz 23,8 km), zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1300 023 0112, 1300 024 0136 (no 37,0 km līdz 41,3 km), un uz tām izbūvētās inženierbūves.

2. Saglabāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā zemes vienību „Priedaines satiksmes mezgls” ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1414, kura atrodas valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmā no 19,3 km līdz 20,1 km.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF