Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 49.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 10.novembrīNr. 498

protokols Nr. 20, 31. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 kv.m. platībā namīpašuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 18.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar V. R. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu) , kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 1.stāva telpām Nr.4-7 45,8 m2 platībā un koplietošanas telpu daļas 11,56 m2 platībā, zemesgabala daļas 205,10 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs ***, kopējā platība 3703 m2) , īri līdz 2012.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 462,55 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 49.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF