Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 499

protokols Nr. 20, 32. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 6/42 d.d.
nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 27.septembra lēmumu Nr.679 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes piešķiršanu lietošanā un nomā Jūrmalā, Plūdu ielā 1” izveidots zemesgabals 966 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības – 14/42 d.d. B.Z.P. 7/42 d.d. M.P., 7/42 d.d. B.Š., 14/42 d.d. pašvaldībai.

Noteikts, ka namīpašuma labticīgajiem ieguvējiem D.G. un M.F. ir tiesības nomāt no pašvaldības 14/42 d.d. zemes – 322 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 9.jūlija lēmumu Nr.732 „Par adreses maiņu Jūrmalā, Plūdu ielā 1” un 2003.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.203 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 9.jūlija lēmumā Nr.732” nekustamajam īpašumam noteikta adrese Jūrmalā, Plūdu ielā 1A.”

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas lēmumiem īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (dzīvojamo ēku, palīgēkām 2,3,4,5,6 un zemesgabalu) nostiprinātas - 1/3 d.d. uz M.P. vārda un 1/3 d.d. uz B.Š. vārda.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 28.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku 4/21 d.d. nostiprinātas uz D.G. vārda, ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 5.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku 1/7 d.d. nostiprinātas uz A.K. vārda (M.F.mantiniece).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 18.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.K. (dzimusi ***) par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A, kadastra numurs ***, kopējā platība 966 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 6/42 domājamo daļu 138 m2 platībā nomu uz desmit gadiem dzīvojamās ēkas un palīgēku 1/7 d.d. uzturēšanai.

2. Noteikt, ka A.K. veic maksājumus par zemes faktisko lietošanu laika periodā no 2010.gada 5.jūlija 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF