Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 500

protokols Nr. 20, 33. punkts

Par garāžas Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmuma Nr.380 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 7.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka B.G., personas kods ***, ir veicis visu maksājumu Ls 1350 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit latu) apmērā par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu *** un kadastra Nr.*** pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar B.G., personas kods ***, par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu *** (kadastra Nr.***) pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 10.novembra lēmumu Nr.500

(protokols Nr.20, 33.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa par nekustamā īpašuma novērtējumu A/s „BDO” Ls 146,40

2. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 102,00

Kopā: Ls 248,40


Lejupielāde: DOC un PDF