Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr. 501

protokols Nr. 20, 35. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Lielupe 0110 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 21.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.342 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Jūrmalā, Lielupe 0110 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 004 0110, kopējā platība 65 m2). Apstiprinātā zemesgabala nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 8800. Noteiktajā termiņā netika saņemts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 kopīpašnieku pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz zemesgabalu, kā arī netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.342 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai” apstiprināto izsoles noteikumu 7.punktu un 18.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas - neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 (kadastra numurs 1300 004 0007) ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 1300 004 0110 un kopējo platību 65 m2 - izsoli par nenotikušu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF