Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 24.novembrīNr. 504

protokols Nr. 22, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

1. Papildināt 15.pielikumu (sākumskola „Ābelīte”) ar šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Prečzinis

0.75

300

225

2. Papildināt 32.pielikumu (sākumskola „Taurenītis”) ar šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Prečzinis

0.75

300

225

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF