Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 287.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 15.decembrīNr. 532

protokols Nr. 24, 17. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma
sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumus Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””” 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitātē „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””” ar projektu „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošana sistēmas attīstība - II kārta”.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, Jūrmalas pilsētas domei lemt par:

2.1. galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” LVL 120 265 apmērā, kas ir daļa no kopējā projektā nepieciešamā līdzfinansējuma LVL 335 000, proporcionāli Jūrmalas pilsētas domei piederoši kapitālu daļu skaitam sabiedrībā;

2.2. galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” LVL 176 269 apmērā īstermiņa aizņēmuma ņemšanai kredītiestādē projekta neattiecināmo izmaksu – pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” nodrošināt projekta pieteikuma iesniegšanu. Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 287.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF