Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 568

protokols Nr. 25, 3. punkts

Par atzinības izteikšanu
ūdens motosportistam D.Š.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 1000.00 (viens tūkstotis latu, 00 santīmu) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 14.punktu piemērojot kā neolimpiskajam sporta veidam koeficientu 0.7, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam D.Š. (personas kods ***, dzīvojošs ***, Jūrmalā,***) par izcīnīto 1.vietu Pasaules čempionātā ūdens motosportā „24 stundu izturības braucienā” PR Class 2 laivu klasē, kas norisinājās Sanktpēterburgā, Krievijā šī gada 9., 10.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF