Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 485.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 29.decembrīNr. 575

protokols Nr. 25, 13. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”, reģistrācijas Nr.40003258348, 2011.gada 2.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka minētais zemesgabals tika izveidots ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 14.februāra lēmumu Nr.161 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16” pilsētas skvēra un sabiedriskās atpūtas zonas uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2077 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 25.jūnija lēmumu.

Saskaņā ar 2000.gada 4.decembrī noslēgto zemes nomas līgumu zemesgabals Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 tika iznomāts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs”. Uz līguma slēgšanas brīdi teritorijas atļautā izmantošana zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 3.februāra lēmumu Nr.85 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (ģenerālplānā)” bija daļēji „Dabas pamatnes teritorija”, daļēji „Sabiedrisko iestāžu teritorija”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti Jūrmalas pilsētas attīstības plāna grozījumi, ar kuriem zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 tika noteikts zonējums „Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija”.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

Ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā un 2009.gada 24.marta Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008-39-05 ir noteikts, ka apturēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par „Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)””. Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 atļautā izmantošana ir „Dabas pamatne”, līdz ar to kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst teritorijas atļautajai izmantošanai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina (..) valsts vai pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 24.marta sprieduma lietā Nr.2008-39-05, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2. un 18.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 (kadastra apzīmējums 1300 003 0701) ar platību 6451 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, ar 2009.gada 25.martu. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 485.lēmumu

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF