Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 577

protokols Nr. 25, 16. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu
no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes
Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu Nr.442 „Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles organizēšanu” noteikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 6350 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit lati), tostarp zemesgabala domājamās daļas cena Ls 2550. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmuma Nr.131 „Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Jūrmalā, Mārupes ielā 7 un 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7-700, kadastra numurs 1300 900 4651 - neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītajām būvēm un zemes - trešo izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF