Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 580

protokols Nr. 25, 19. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101
nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG”

Ar Jūrmalas pilsētas Valdes 1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.823 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prosp.101” izveidots zemesgabals 3688 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības E.J..

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 2.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu nostiprinātas A.K. pamatojoties uz 2006.gada 3.maija mantojuma apliecību Nr.2867.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 25.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 29.marta lēmumu grozīts ieraksts Nr.1.1 un īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 4.februāra lēmumu Nr.61 „Par ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrisko organizāciju „Vecās tehnikas klubs MG” ēka 001 - 114,30 m2 platībā iznomāta līdz 2014.gada 4.februārim biedrības darba nodrošināšanai.

Precizējot pēc 2011.gada 23.februāra Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001 platība ir 230,90 m2.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 66.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14) un 2011.gada 21.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG” (vienotais reģistrācijas numurs ***) par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000044702001 Jūrmalā, Meža prospektā 101 230,90 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto ēkas plānu), nomu uz divpadsmit gadiem biedrības darba nodrošināšanai.

2. Noteikt telpu nomas maksu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Noteikt, ka biedrība „Vecās tehnikas klubs MG” sedz Jūrmalas pilsētas domei izdevumus, kas radīsies pēc zemes nomas līguma noslēgšanas ar īpašnieku par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 3688 m2 platībā izmantošanu, 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiks veikti no 2006.gada 2.jūnija par zemesgabala faktisko lietošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G. Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF