Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1002)

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1004), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1000 līdz plkst.1005), Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Romualds Ražuks, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Jānis Skuja, Guna Voitkāne, Laima Grobiņa, Katrīna Beļajeva, Jānis Lodiņš, Gunta Ušpele, Jānis Vilnītis, Ēriks Annuškāns, Atis Sapronovs, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Rīgas domes attīstības departamenta pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa aktivitātē 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 „Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks, M.Dzenītis un I.Blaua nav ieradušies), papildu jautājumi sēdes darba kārtībā tiek iekļauti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks, M.Dzenītis un I.Blaua nav ieradušies), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumā Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai””

2.

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

3.

Par Jūrmalas pilsētas pievienošanos kustībai „Mayors of Peace” (Mēri par Mieru)

4.

Par Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja iecelšanu amatā

5. 1

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

7.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un pārmaksas dzēšanu

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi””

10.

Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa aktivitātē 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 „Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā””

12.

Konkursa „Majoru muiža” nolikums

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1014 „Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem”

14.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

15.

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 9

17.

Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 meža cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai

18.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.146 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Gulbju ielā 67”

19.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3104 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 55

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krūzes ielā 7/9 un adreses piešķiršanu

22.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51

23.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 apstiprināšanu

26.

Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 apstiprināšanu

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 „Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības-kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu”

32.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Teātra ielā 2811” daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.Z.

33.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Kāpu ielā 1405” daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ž.C.

34.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A.

35.

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

36.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.

37.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

38.

Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles organizēšanu

39.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai

40.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 atsavināšanu

42.

Par atteikumu nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, „Bražciems 1309”

43.

Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas līdz Pilsoņu ielai iznomāšanu

44.

Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

45.

Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu

46.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu

47.

Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu

48.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korpuss 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

49.

Par 2002.gada 19.jūnija Jūrmalas pilsētas domes instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

50.

Par atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13

51.

Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

52.

Par dzīvokļu jautājumiem

53.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Ienāk M.Dzenītis.

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumā Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”” (lēmums Nr.55)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks un I.Blaua nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumā Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai””.

Ienāk I.Blaua

2. Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

(lēmums Nr.56)

Ziņo:

G.Ušpele ziņo, ka no deputātiem izsniegtajiem 2 lēmumprojekta variantiem, ir jāizskata lēmumprojekts, kurā paredzēts īstenot projektu ar 7 partneriem, un jāprecizē lēmuma nosaukums šādā redakcijā:

„ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā””.

J.Visockis ierosina 9.6.apakšpunktā precizēt vārdu „Orakāls”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks nav ieradies, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” ar precizējumiem.

Ienāk Z.Starks

3. Par Jūrmalas pilsētas pievienošanos kustībai „Mayors of Peace” (Mēri par Mieru) (lēmums Nr.57)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pievienošanos kustībai „Mayors of Peace” (Mēri par Mieru).

4. Par Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.58)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt E.Krūmiņa iecelšanu šajā amatā, jo nav apmierināts ar E.Krūmiņa darbu, ko šobrīd viņš veic kā Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, kā piemēru minot to, ka SIA „Jūrmalas siltums” no pagājušā gada decembra vairs neiepērk siltumu no „Dubultu šķeldas”, kā rezultātā pāris mēnešu laikā SIA „Jūrmalas siltums” tas ir radījis zaudējumus 64 540 Ls apmērā. Iebilst arī par to, ka kapitālsabiedrībā no pagājušā gada septembra līdz decembrim darbā ir papildus pieņemti 8 darbinieki, kuru atalgojumam gadā ir nepieciešami 73 000 Ls. Uzskata, ka iespējams, tādējādi apzināti tiek organizēta SIA „Jūrmalas siltums” novešana līdz maksātnespējai.

J.Visockis kategoriski iebilst pret to, ka SIA „Jūrmalas siltums” papildus ir pieņemti darbā vairāki darbinieki ar lielu atalgojumu.

R.Ražuks uzskata, ka E.Krūmiņš kā Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs nav pienācīgi veicis savus uzdevumus arī attiecībā uz SIA „Jūrmalas Attīstības projekti” pārraudzību, kas jau 8 gadus absolūti nevajadzīgi izšķērdē pašvaldības līdzekļus un rada zaudējumus pašvaldības budžetam. Tāpēc uzskata, ka līdz Valsts kontroles revīzijas pabeigšanai un rezultātu izvērtēšanai, nav nepieciešams apstiprināt Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – 4 (R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks , J.Visockis ) , „atturas”- 2 (I.Blaua , M.Vorobjova), E.Krūmiņš nebalso),nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja iecelšanu amatā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

(lēmums Nr.59)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.60)

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un pārmaksas dzēšanu (lēmums Nr.61)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un pārmaksas dzēšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, ka, tā kā vēl nav saņemti rakstiski institūciju atzinumi, ir priekšlikums saistošo noteikumu projektā svītrot 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.2. un 5.3.punktu, kā arī 3.8.punktā to tabulas daļu, kas attiecas uz 5.7. un 5.8.punktu.

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumus 5.1.9.punkta a) apakšpunktā termiņa „uz 2011.gada 1.jūliju” vietā ierakstīt „uz 2011.gada 1.janvāri” un b) apakšpunktā „30%” vietā ierakstīt „15%”, kā arī 5.1.4. un 5.1.5.punktu arī attiecināt uz saistošo noteikumu projekta 2.sadaļu, kas veicinātu kūrorta un tūrisma iestādēs nodrošināt ar darbu tieši Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus.

M.Dzenītis izsakās, ka A.Ābelīša izteiktie priekšlikumi 5.1.9.punkta a) un b) apakšpunktos nebūtu lietderīgi, jo šobrīd tiktu fiksēti tikai tie uzņēmumu darbinieki, kas ir piesaistīti NVA programmas ietvaros, bet neveicinātu jaunu darbinieku nodarbināšanu un bezdarba mazināšanu pilsētā.

Z.Starks - tā kā ir nepieciešams veikt vairākus labojumus saistošo noteikumu projektā, izsaka priekšlikumu, jautājumu ar šiem labojumiem novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

R.Munkevics atbalsta A.Ābelīša priekšlikumu 5.1.9.punkta a) apakšpunktā „uz 2011.gada 1.jūliju” vietā ierakstīt „uz 2011.gada 1.janvāri”, tādējādi būtu iespējams novērst dažādas iespējamās uzņēmēju manipulācijas.

L.Loskutova izsakās, ja 5.1.4. un 5.1.5.punktu arī attiecina uz saistošo noteikumu projekta 2.sadaļu, tad tos ir nepieciešams izteikt citā redakcijā. Ierosina par katru priekšlikumu balsot atsevišķi.

Z.Starks uzskata, ka būtu jābalso par saistošajiem noteikumiem kopumā, tāpēc atkārtoti ierosina to novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

A.Lindermane informē, ka saistošie noteikumi bija jāizstrādā un jāiesniedz ministrijai līdz 15.01. un šobrīd šis termiņš ir nokavēts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu svītrot 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.2. un 5.3.punktu, kā arī 3.8.punktā to tabulas daļu, kas attiecas uz 5.7. un 5.8.punktu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nebalso), nolēma svītrot 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.2. un 5.3.punktu, kā arī 3.8.punktā to tabulas daļu, kas attiecas uz 5.1.7. un 5.1.8.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu 5.1.9.punkta a) apakšpunktā termiņa „uz 2011.gada 1.jūliju” vietā ierakstīt „uz 2011.gada 1.janvāri” („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas”- 1 (L.Loskutova)), nolēma atbalstīt priekšlikumu 5.1.9.punkta a) apakšpunktā termiņa „uz 2011.gada 1.jūliju” vietā ierakstīt „uz 2011.gada 1.janvāri”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu 5.1.9.punkta b) apakšpunktā „30%” vietā ierakstīt „15%” („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma atbalstīt priekšlikumu 5.1.9.punkta b) apakšpunktā „30%” vietā ierakstīt „15%”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu 5.1.4. un 5.1.5.punktu attiecināt uz saistošo noteikumu projekta 2.sadaļu („par” – 4 (E.Krūmiņš, A.Ābelītis, A.Tampe Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, M.Vorobjova, I.Blaua, R.Ražuks, M.Dzenītis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību ar izmaiņām.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.955 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. „Sociālo dzīvojamo māju siltumizturības uzlabošanas pasākumi””

Ziņo:

K.Beļajeva

Izsakās:

G.Truksnis - tā kā ievērojami ir palielinājušās šī projekta izmaksas, noņem šo jautājumu no izskatīšanas, un, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, veikt ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu.

10. Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa aktivitātē 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (lēmums Nr.62)

Ziņo:

K.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa aktivitātē 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 „Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”” (lēmums Nr.63)

Ziņo:

K.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 „Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā””.

12. Konkursa „Majoru muiža” nolikums (nolikums Nr.3)

Ziņo:

J.Vilnītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt konkursa „Majoru muiža” nolikumu.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1014 „Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem” (lēmums Nr.64)

Ziņo:

J.Lodiņš

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu lēmumprojektā par 10 santīmiem palielināt attāluma tarifu par kilometru un svītrot laika tarifu (braukšana un stāvēšana) par minūti.

J.Lodiņš paskaidro, ka laika tarifu nosaka MK noteikumi.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1014 „Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem”.

14. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.65)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

15. Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.66)

Ziņo:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 9

(lēmums Nr.67)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Vorobjova, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, I.Blaua , R.Ražuks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 9.

17. Par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 meža cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.68)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka pašvaldībai nepieciešams vērst lielāku uzmanību Jūrmalas mežu uzraudzībai un aizsardzībai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu Valteri 0808, Druvciems 0101, Dubulti 3601 meža cirsmu (kustamās mantas) nodošanu atsavināšanai.

18. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.146 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Gulbju ielā 67” (lēmums Nr.69)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumā Nr.146 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Gulbju ielā 67”.

19. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3104 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 55 (lēmums Nr.70)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3104 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 55.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)” (lēmums Nr.71)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krūzes ielā 7/9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.72)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krūzes ielā 7/9 un adreses piešķiršanu.

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51

(lēmums Nr.73)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 51.

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.74)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R . Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 6 (R.Ražuks, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.75)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 apstiprināšanu (lēmums Nr.76)

26. Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.77)

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 5 (R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 apstiprināšanu (lēmums Nr.78)

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, J.Visockis)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

31. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 „Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības-kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu” (lēmums Nr.79)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 2 (R.Ražuks, I.Blaua)), nolēma pieņem lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.599 „Par kvartāla Jūrmalā, Meža prospektā 58a, 58b, 60, 62, 64 zemes ierīcības-kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu”.

32. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Teātra ielā 2811” daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.Z. (lēmums Nr.80)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Teātra ielā 2811” daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.Z.

33. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Kāpu ielā 1405” daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ž.C.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu uz nākamo domes sēdi Pilsētplānošanas nodaļai sagatavot lēmumprojektu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, R . Munkevics, M.Dzenītis), „pret” – 5 (R.Ražuks, A.Tampe , Z.Starks, I.Blaua , J.Visockis), „atturas”-6 (I.Ančāns, Dz.Homka , L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova)), lēmumprojekts tika noraidīts.

34. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A. (lēmums Nr.81)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.A.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

(lēmums Nr.82)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

36. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.

(lēmums Nr.83)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomāšanu no Ģ.K.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K. (lēmums Nr.84)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

38. Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.85)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 izsoles organizēšanu.

39. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.86)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 nodošanu atsavināšanai.

40. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.87)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pīlādžu ielā 2811 nodošanu atsavināšanai.

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 atsavināšanu (lēmums Nr.88)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu organizēt izsoli bez pretendentu atlases.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 2 (M.Vorobjova, L.Loskutova), R.Munkevics priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar R.Munkevica priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 2 (M.Dzenītis, L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 atsavināšanu bez pretendentu atlases.

42. Par atteikumu nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, „Bražciems 1309” (lēmums Nr.89)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, „Bražciems 1309”.

43. Par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas līdz Pilsoņu ielai iznomāšanu (lēmums Nr.90)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (R . Munkevics, R.Ražuks , M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala no Tirgoņu ielas līdz Pilsoņu ielai iznomāšanu.

44. Par pludmales nogabala no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

45. Par pludmales nogabala no Magoņu ielas ass Rožu ielas virzienā iznomāšanu

46. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz 2.līnijas asij iznomāšanu

47. Par pludmales nogabala no 1.līnijas ass līdz Krišjāņa Barona ielas asij iznomāšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumus no izskatīšanas un novirza uz Tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju.

48. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korpuss 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.91)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Talsu šosejā 31, korpuss 9 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

49. Par 2002.gada 19.jūnija Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.92)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 19.jūnija instrukcijas Nr.1 „Kārtība, kādā iekasējama nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

50. Par atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13 (lēmums Nr.93)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (I.Ančāns, R . Munkevics, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju intīma rakstura izklaides rīkošanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 13.

51. Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

(lēmums Nr.94)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis izsaka personisku pateicību G.Truksnim par šī lēmumprojekta sagatavošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, R . Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks nebalso)), nolēma pieņemt lēmumu par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu.

52. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.95)

53. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.96)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, R.Ražuks, A.Tampe, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļu jautājumiem.

2. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 3.martā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 22.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF