Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1242 līdz plkst.1245), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1215- 1219), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1000- 1012, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1300- līdz sēdes beigām), Marija Vorobjova, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1000- 1015, no plkst.1220-1225, no plkst.1050-1103 un no plkst.1259 līdz sēdes beigām)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Ušpele, Ruanete Meža, Atis Sapronovs, Gunta Smalkā, Maija Putniņa, Ilze Černovska, Ģirts Brambergs, Jānis Lodiņš, Sarmīte Reķe, Guna Voitkāne, Irina Medvedjeva, Olga Helēna Koziorova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu :

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks un R.Ražuks nav ieradušies)), sēdes darba kārtība ar papildinājumu tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība

6.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.813 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”

8.

Par atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

9.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

13.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

14.

Par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

15.

Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19

18.

Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

19.

Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 16

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86

22.

Par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu

23.

Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2705 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Steķu ielā 6

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1309 Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5303 Jūrmalā, Indrānu ielā 1

27.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4314 Jūrmalā, Teātra ielā 22

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6308 Jūrmalā, Turaidas ielā 71

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.612 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Madonas ielu, Mālpils ielu, pludmali un esošo apbūvi Dzintaru prospektā” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A

30.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna ielā 82 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.747 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

39.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

40.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai

41.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 daļas nomas līgumu noslēgšanu

42.

Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve”

43.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu”

44.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.262 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu”

45.

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

46.

Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija „Dzīvojamā māja Nr.2” neprivatizētās daļas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

47.

Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu (lēmums Nr.317)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks un R.Ražuks nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski represētās personas apliecības izsniegšanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.318)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 3 (I.Blaua, A.Tampe , J.Visockis), Z.Starks un R.Ražuks nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Ienāk Z.Starks un R.Ražuks

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka, protams, šie budžeta grozījumi ir nepieciešami pilsētai, taču neatbalsta saistošo noteikumu projekta 2.3.19.punktu, kurā ir paredzēts piešķirt Ls 250 000 SIA „Jūrmalas ūdens” notekūdeņu apsaimniekošanai, jo uz sēdi nav ieradies SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvis, lai sniegtu informāciju deputātiem par pieprasīto līdzekļu kopumā Ls 1milj. apmērā paredzēto izlietojumu. Tāpēc ierosina, kamēr SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvis nav atbildējis uz deputātus interesējošiem jautājumiem par meliorācijas sistēmas sakārtošanu, šo punktu neatbalstīt un par to balsot atsevišķi. Tāpat ierosina arī neatbalstīt un balsot atsevišķi par saistošo noteikumu projekta papildinājumu I) sadaļas 4.d) punktu, kurā paredzēts piešķirt Ls 2000 futbola kluba „Kauguri” līdzfinansēšanai, jo nav informācijas, ka šai komandai ir kādi ievērojami sasniegumi, kādi turpretim ir citu sporta veidu pārstāvjiem, kam finansējums netiek piešķirts.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumus:

1) saistošo noteikumu projekta pielikuma II) sadaļas 2.punktu par konkursa „Jaunais vilnis” līdzfinansēšanu svītrot vai balsot par to atsevišķi;

2) izskatīt iespēju pilsētas meliorācijas sistēmas sakārtošanas darbos iesaistīt „simtlatniekus”.

A.Tampe izsakās, ka atbalsta deputātu Z.Starka un A.Ābelīša iepriekš teikto un aicina domes vadību rast līdzekļus pašvaldības budžetā, lai pabeigtu Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 2.kārtu. Uzskata, ka domei beidzot vajadzētu atrisināt strīdu ar V.Leiškalni par īpašuma Slokas ielā 57a zemes nomas maksu.

R.Ražuks iebilst pret to, ka deputātiem nav pilnīgas informācijas par SIA „Jūrmalas ūdens” meliorācijas sistēmas sakārtošanai paredzēto līdzekļu izlietojumu - par to, kad un kas tiks izdarīts, kā arī iebilst, ka uz sēdi nav ieradies neviens no SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvjiem, lai sniegtu šādu informāciju. Tāpēc šo jautājumu nevar atbalstīt un aicina domes vadību uzaicināt SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvjus uz tikšanos ar domes deputātiem.

I.Ančāns, tā kā deputātiem vēl ir daudz neskaidri jautājumi par meliorācijas sistēmas sakārtošanu un tai paredzēto līdzekļu izlietojumu, ierosina SIA „Jūrmalas ūdens” sagatavot vēl precīzāku informāciju par šo jautājumu. Izsaka priekšlikumu atbalstīt saistošo noteikumu projektu.

G.Truksnis izsakās, ka izsmeļošs ziņojums par meliorācijas sistēmas sakārtošanu tika sniegts Transporta un komunālo jautājumu komitejā, pēc Finanšu komitejas tas elektroniski tika nosūtīts deputātiem, un šodien pirms domes sēdes papīra formātā tas ir izdalīts deputātiem. Attiecībā uz A.Tampes priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu Pumpuru vidusskolas rekonstrukcijai, vērš deputātu uzmanību, ka sagatavoto saistošo noteikumu projekta 2.3.1.3.punktā ir paredzēts piešķirt Ls 400 000 Pumpuru vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 2.kārtai.

Aicina deputātus par katru no deputātu priekšlikumiem balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu nepiešķirt Ls 250 000 SIA „Jūrmalas ūdens” programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana” īstenošanai („par” –5 (I.Blaua, A.Tampe , J.Visockis Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu nepiešķirt Ls 2000 futbola kluba „Kauguri” līdzfinansēšanai („par” –5 (I.Blaua, A.Tampe , J.Visockis Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas”- 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, A.Ābelītis, I.Ančāns)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta papildinājuma II sadaļas 2.punktu par konkursa „Jaunais vilnis” līdzfinansēšanu („par” –6 (I.Blaua, A.Tampe , J.Visockis Z.Starks, A.Ābelītis , M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns, R.Ražuks)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns, A.Tampe , J.Visockis Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.319 )

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība (instrukcija Nr.1 )

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt instrukciju „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība (nolikums Nr.12 )

Ziņo:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu „Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.813 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē” (lēmums Nr.320 )

Ziņo:

S.Reķe informē, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts priekšlikums ar redakcionālām izmaiņām lēmumprojekta 1.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.813 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē” ar redakcionālām izmaiņām.

8. Par atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.321 )

Ziņo:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atlikušo rūpnieciskās zvejas rīku skaita limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.27 )

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka ar likumu noteiktās funkcijas ir jāpārņem, bet tam nav nepieciešams veidot atsevišķu nodaļu, atdalot to no Pilsētplānošanas nodaļas. Aicina neatbalstīt saistošo noteikumu projektu, bet ierosina, ja ir nepieciešams, sagatavot lēmumprojektu, ar kuru precizēt šo funkciju pildīšanu Pilsētplānošanas nodaļas ietvaros.

R.Ražuks izsakās, ka nav nekas peļams, ja tiek izveidota atsevišķa Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, kas pārņemtu un pildītu atsevišķas, ar likumu noteiktās, valsts funkcijas.

Z.Starks uzskata, ka pašvaldības struktūru vajadzētu veidot tā, lai nodaļas nebūtu domes priekšsēdētāja vietnieku, proti, politisku personu, bet gan domes izpilddirektora pakļautībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.12 )

11. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu

(nolikums Nr.13 )

12. Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.322 )

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu un saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas nolikums””.

2. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu.

3. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.323 )

Ziņo:

I.Medvedjeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

Pārtraukums 11.45-12.15

14. Par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem (lēmums Nr.324 )

Ziņo:

J.Lodiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, V.Maksimovs nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

15. Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.28 )

Ziņo:

J.Lodiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Blaua nebalso, V.Maksimovs nav atgriezies), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ienāk V.Maksimovs

Iziet R.Ražuks

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53

(lēmums Nr.325 )

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14(E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rubeņu ielā 53.

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19

(lēmums Nr.326 )

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, I.Blaua), R.Ražuks izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Saules ielā 19.

Ienāk R.Ražuks

18. Par pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala Dubulti 3601 meža cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka, ņemot vērā 1. un 2.izsoles rezultātus un cirsmas nosolītās cenas ievērojamo starpību, nav pamata šos rezultātus uzskatīt par nopietniem. Tāpēc izsaka priekšlikumu šos izsoles rezultātus neapstiprināt, rīkot jaunu izsoli, nosakot augstāku izsoles sākumcenu.

G.Truksnis izsakās, ka ņemot vērā R.Munkevica priekšlikumu, ja gadījumā sagatavotais lēmumprojekts netiks pieņemts, tad nepieciešams gatavot lēmumprojektu par jaunas izsoles organizēšanu, nosakot augstāku izsoles sākumcenu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas”- 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks)), lēmumprojekts tika noraidīts.

19. Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.327 )

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 16 (lēmums Nr.328 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Muižas ielā 16.

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86

(lēmums Nr.329 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 86.

22. Par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu (lēmums Nr.330 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu.

23. Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2705 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Steķu ielā 6 (lēmums Nr.331 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2705 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Steķu ielā 6.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

(lēmums Nr.332 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- 1 (R.Ražuks), I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.657 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 kadastra Nr.13000011414 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1309 Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis informē, ka ir saņemti divu nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 45 kopīpašnieku iesniegumi ar iebildumiem par sagatavoto lēmumprojektu. Novirza šo jautājumu izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, un, ņemot vērā šos iesniegumus un iepriekš saskaņotos dokumentus, Pilsētplānošanas nodaļai kopā ar Juridisko nodaļu veikt pilnvērtīgu diskusiju analīzi.

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5303 Jūrmalā, Indrānu ielā 1 (lēmums Nr.333 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5303 Jūrmalā, Indrānu ielā 1.

27. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4314 Jūrmalā, Teātra ielā 22 (lēmums Nr.334 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4314 Jūrmalā, Teātra ielā 22.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6308 Jūrmalā, Turaidas ielā 71 (lēmums Nr.335 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6308 Jūrmalā, Turaidas ielā 71.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.612 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Madonas ielu, Mālpils ielu, pludmali un esošo apbūvi Dzintaru prospektā” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A (lēmums Nr.336 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.612 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Madonas ielu, Mālpils ielu, pludmali un esošo apbūvi Dzintaru prospektā” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A.

 Iziet E.Krūmiņš

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Ormaņu ielā 6 un Jāņa Pliekšāna ielā 82 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka jau vairākkārt ir iebildis pret to, ka nav rasts jauns risinājums par autostāvvietām jaunajam apbūves apjomam un esošajām piecstāvu ēkām, tāpēc balsojumā atturēsies.

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, lai uzklausītu sabiedrības viedokli un saņemtu atbildīgo institūciju atzinumus par šo detālplānojumu un pēc tam, ja nepieciešams, veiktu tajā korekcijas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (A.Ābelītis),, „atturas”- 6 (I.Blaua, A.Tampe , Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks, M.Dzenītis), E.Krūmiņš izgājis), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (A.Ābelītis),, „atturas”- 6 (I.Blaua, A.Tampe , Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks, M.Dzenītis), E.Krūmiņš izgājis), lēmumprojekts tika noraidīts.

G.Truksnis ierosina šo jautājumu sagatavot ar risinājumu par autostāvvietām izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ienāk E.Krūmiņš

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.337 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka atbalstīs arī šo lēmumprojektu, lai uzklausītu sabiedrības viedokli un saņemtu atbildīgo institūciju atzinumus par šo detālplānojumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 4 (I.Blaua, A.Tampe , Z.Starks, R.Ražuks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.338 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs A.Tampe , Z.Starks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (I.Blaua, R.Ražuks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.339 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu, gatavojot lēmumprojektu par detālplānojuma gala redakciju, ir nepieciešams iestrādāt punktu par realizācijas kārtību.

A.Ābelītis iebilst, ka jaunajā attīstībās plānā, sākotnēji šo teritoriju, kas ir vēsturisks privātmāju apbūves rajons, bija paredzēts noteikt kā kūrorta teritoriju, taču nākotnē tajā ir paredzēta līdz pat 5 stāviem dzīvojamo māju apbūve, turpinot Jūrmalā veicināt „guļamrajona” attīstību, nevis kūrortoloģijas attīstību.

G.Truksnis atbalstīs šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka ir nepieciešams uzklausīt sabiedrības viedokli un saņemt atbildīgo institūciju atzinumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 5 (I.Blaua, A.Tampe , Z.Starks, R.Ražuks, J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma otrās redakcijas teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet R.Ražuks

34. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu

(lēmums Nr.340 )

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.29 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 10 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Blaua, A.Tampe, I.Ančāns, Z.Starks), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 3 (L.Loskutova, M.Dzenītis, V.Maksimovs), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Iziet A.Tampe

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 apstiprināšanu

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 4 (J.Visockis, M.Dzenītis, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”-9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns, V.Maksimovs), A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), lēmuma un saistošo noteikumu projekti tika noraidīti.

G.Truksnis ierosina sagatavot šo jautājumu ar citu projekta risinājumu izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

38. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.747 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.341 )

39. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.30 )

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.747 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

40. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.342 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 nodošanu atsavināšanai.

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 daļas nomas līgumu noslēgšanu

(lēmums Nr.343 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve” (lēmums Nr.344 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Akme Būve”.

43. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.345 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.142 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu”.

44. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.262 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu” (lēmums Nr.346 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.262 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma noslēgšanu”.

45. Par objektu privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.347 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par objektu privatizācijas pabeigšanu.

46. Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija „Dzīvojamā māja Nr.2” neprivatizētās daļas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

(lēmums Nr.348 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Priedaines stacija „Dzīvojamā māja Nr.2” neprivatizētās daļas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

47. Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.349 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas”- nav, A.Tampe un R.Ražuks izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

Sēde slēgta plkst.13.10

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 11.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 25.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF