Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 10.novembrīNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1135-1140), Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1234-1253) , Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša

Nepiedalās deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Mārīte Birzniece, Gunta Jubele, Ruanete Meža, Gunta Smalkā, Guna Voitkāne, Māris Demme, Agita Bērzupe, Zinaīda Tarasenko, Elviss Venters, Baiba Gailīte, Aīda Paipare, Iveta Mantramoviča, Anita Leškoviča, Anna Deičmane, Andris Priede („Jūrmalas attīstības projekti”)

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes  2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas”- nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām komitejām”

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

4.

Par PSIA „Kauguru veselības centrs” dalību projekta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”

5.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

7.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Saules ielā 13

10.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1206 Jūrmalā, Buļļupes ielā 4

11.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8

12.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350

13.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5”

14.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

15.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.550 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

16.

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Jūrmalā zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 008 5301 sakārtošanu

17.

Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā, Oļu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanas starp zemes vienībām Asaru prospektā 9, Jūrmalā un Asaru prospektā 11, Jūrmalā

20.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A

21.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141

22.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu

24.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

28.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

29.

Par SIA „Jūrmalas namsaimnieks” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības

31.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 6/42 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

33.

Par garāžas Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 pirkumu

34.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 pirkumu

35.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām komitejām” (lēmums Nr.473)

Ziņotājs:

I.Kalvāne ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmumprojekts citā redakcijā.

G.Truksnis aicina deputātus par to balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408„Par pastāvīgajām komitejām”.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.474)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

(lēmums Nr.475)

Ziņotājs:

E.Venters

A.Priede („Jūrmalas attīstības projekti”)

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka zemesgabalu Dīķu ielā 30a un Dīķu ielā 30b vērtība, ko ir vērtējusi A/S „BDO” ir novērtēta par zemu. Tāpēc ierosina veikt šo zemesgabalu pārvērtēšanu kādā citā nekustamo īpašumu novērtēšanas kompānijā, un panākt to vērtību novērtējumu tādu, kas būtu līdzvērtīgs pašreizējām nekustamo īpašumu cenām Jūrmalā.

A.Ābelītis izsakās, ka ir nepieciešams pārskatīt jautājumu par  pilsētas prioritātēm, jo uzskata, ka bez mājokļu būvniecības pašvaldībai ir jāveic arī citas funkcijas un jādomā arī par citu pilsētai nepieciešamu objektu attīstību, kā piemēram, jauna sporta centra būvniecību pilsētā, tāpēc balsojumā atturēsies.

J.Visockis uzskata, ka, lai risinātu mājokļu jautājumu, pašvaldībai nav nepieciešams būvēt vēl jaunus mājokļus, kam ir jāpatērē vairāki miljoni latu, bet gan, ieguldot salīdzinoši nelielu naudas līdzekļus, ir iespējams izremontēt 120 dzīvokļus ēkā Skolas ielā 44 un arī citās ēkās šobrīd brīvos pašvaldības dzīvokļus. Uzskata, ka jaunu mājokļu būvniecība ir kādu atsevišķu personu interesēs.

M.Dzenītis izsakās, ka daļēji varētu piekrist Z.Starka iepriekš teiktajam par kompānijas „BDO” nepamatoti zemo šo zemesgabalu novērtējumu un, ņemot vērā iepriekš šīs kompānijas nekustamā īpašuma veikto novērtējumu arī Turaidas ielā 11, uzskata, ka būtu lietderīgi pārskatīt sadarbību ar šo kompāniju. Tomēr neskatoties uz to sagatavoto lēmumprojektu atbalstīs, jo uzskata, ka, ieguldot šos zemesgabalus „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā, šī sabiedrība, nepalielinot slogu uz pašvaldības budžetu, ir gatava uzsākt šo projektu un vēlāk piedāvājot pašvaldībai atpirkt šos dzīvokļus. Tā ir lieliska iespēja, ņemot vērā šobrīd tik ierobežotās kreditēšanas iespējas, uzsākt jaunu pašvaldības daudzdzīvokļu māju projektu attīstību, tādējādi mazinot iedzīvotāju rindu uz pašvaldības dzīvokļiem. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

I.Blaua iebilst M.Dzenīša teiktajam un uzskata, ka tieši otrādi, „Jūrmalas attīstības projekti” uzņemoties kredītsaistības un realizējot šo mājokļu būvniecības projektu un, pēc tam tos pārdodot pašvaldībai, radīs slogu pašvaldības budžetam.

A.Tampe izsakās, ka šādu lēmumprojektu nevar atbalstīt, jo ir runa par milzīgiem pašvaldības līdzekļiem 5,5 milj. Ls apmērā un šis lēmumprojekts ir sagatavots bez ekonomiskā pamatojuma. Uzskata, ka vispirms ir nepieciešams izstrādāt ekonomisko pamatojumu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka), „pret” –5 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „atturas” – 1(A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā.

4. Par PSIA „Kauguru veselības centrs” dalību projekta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” (lēmums Nr.476)

Ziņotājs:

A.Leškoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par PSIA „Kauguru veselības centrs” dalību projekta 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”.

5. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (lēmums Nr.477)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”.

7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.478)

Ziņotājs:

R.Meža

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka deputāti ir saņēmuši Ā.M. iesniegumu par dzīvojamās platības ierādīšanu un dzīvokļa piešķiršanu un lūdz Labklājības pārvaldei ziņot par šī konkrētā jautājuma risinājumu, kā arī turpmāk vēlās saņemt informāciju par deputātiem iesniegto iedzīvotāju jautājumu risinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26 (lēmums Nr.479)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26.

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Saules ielā 13 (lēmums Nr.480)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Saules ielā 13.

10. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1206 Jūrmalā, Buļļupes ielā 4 (lēmums Nr.481)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1206 Jūrmalā, Buļļupes ielā 4.

11. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8 (lēmums Nr.482)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 005 1905 Jūrmalā, Dreiliņu ielā 8.

12. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350

(lēmums Nr.483)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.punktā termiņu noteikt 31.12.2011.

V.Zvejniece izsakās, ka, lai sakārtotu šī jautājuma dokumentāciju, šāds termiņš ir par īsu.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.punktā žoga un automātisko vārtu demontāžu uzdot veikt Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai.

L.Loskutova izsakās, ka ņemot vērā to, ka Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece uzskata, ka termiņš 31.12.2011. ir par īsu, šo priekšlikumu atbalstīt nevarēs. Aicina V.Zvejnieci izteikt priekšlikumu par termiņu, kurā reāli būtu iespējams veikt šo patvaļīgās būvniecības seku novēršanu.

V.Zvejniece izsaka priekšlikumu termiņu noteikt 01.05.2012.

A.Tampe izsaka priekšlikumu pilnīgai patvaļīgās būvniecības seku novēršanai termiņu noteikt 01.05.2012., bet atsevišķu (virszemes) nelikumīgo būvju daļu demontāžai termiņu noteikt 31.12.2011.

G.Truksnis atbalstīs V.Zvejnieces priekšlikumu termiņu noteikt 01.05.2012.

A.Tampe atsauc savu iepriekš izteikto priekšlikumu un arī atbalstīs V.Zvejnieces priekšlikumu termiņu noteikt 01.05.2012.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Visocka priekšlikumu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova)), priekšlikums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanai termiņa noteikšanu 31.12.2011. tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumprojektu ar izmaiņām („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, V.Maksimovs, G.Truksnis, M.Vorobjova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), Dz.Hirša nebalso),  nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā: „Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai līdz 2011.gada 31.decembrim demontēt žogu un automātiskos vārtus, kas nosprosto brīvu pārvietošanos pa Lūšu ielu. Žogs un vārti demontējami ievērojot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.”

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5” (lēmums Nr.484)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.44 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1512 Jūrmalā, Mencu ielā 5”.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.485)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.720 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 17 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.550 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.486)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.550 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 8 (kadastra Nr.1300 001 1409) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

16. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Jūrmalā zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 008 5301 sakārtošanu (lēmums Nr.487)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Saules ielā 13, Jūrmalā zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 008 5301 sakārtošanu.

17. Par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.488)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova informē, ka ir lūgusi V.Zvejnieci sazināties ar Nordea Bank un noskaidrot, vai var uzskatīt šobrīd par spēkā esošo bankas 2006.gadā izdoto atļauju detālplānojuma izstrādei un konkrēta atbilde uz šo jautājumu nav saņemta. Tāpēc šobrīd par šo jautājumu lūdz sniegt viedokli Juridiskās nodaļas vadītājai E.Rakišai.

E.Rakiša uzskata, ka, ņemot vērā to, ka šī izziņa nav terminēta  un nav arī atsaukta, tā ir saistoša, lai pieņemtu lēmumu par detālplānojuma izstrādi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 5 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Rūdolfa Blaumaņa ielā 15, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

L.Loskutova uzskata, ka tomēr vajadzēja pieprasīt no Nordea Bank ar šo gadu datētu izziņu.

18. Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā, Oļu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.489)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 5, Jūrmalā, Oļu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanas starp zemes vienībām Asaru prospektā 9, Jūrmalā un Asaru prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.490)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanas starp zemes vienībām Asaru prospektā 9, Jūrmalā un Asaru prospektā 11, Jūrmalā.

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A (lēmums Nr.491)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, lai ne tikai šajā, bet arī citos līdzīgos detālplānojumos paredzētie sabiedrisko darījumu objekti turpmākās darbības rezultātā nepārtaptu par dzīvokļiem, ir nepieciešams izstrādāt saistošos noteikumus vai kādus citus normatīvos aktus, kas šādu iespēju ierobežotu.

L.Loskutova izsakās, ka varētu atbalstīt šī detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar nosacījumu koriģēt darba uzdevumu, tā detālplānojuma izstrādes pamatojumu papildinot ar teikumu: „izvērtējot iesniegto priekšlikumu un apkārtējo apbūvi, izvērtēt samazinātu stāvu skaitu”.

I.Ančāns uzskata, ka šajā zemesgabalā var veikt tikai jau esošās celtnes rekonstrukciju, bet ne paredzēt jaunu apbūvi.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu detālplānojuma izstrādes pamatojumā svītrot tekstu iekavās: „(viesu nama)”, lai detālplānojumā izvērtētu arī citu iespējamo darījumu objektu izvietošanas nosacījumus.

M.Dzenītis izsakās, ka, ja  detālplānojuma izstrādātājs ir izteicis savu ieceri par viesu namu, tad tā ir arī jārespektē, vēlāk jau to izvērtē izstrādājot plānošanas uzdevumu. Uzskata, ka šobrīd detālplānojuma darba uzdevumu nevajadzētu grozīt.

G.Truksnis izsakās, ka teritorijas plānošana ir pašvaldības pastāvīgā funkcija un pašvaldībai ir tiesības noteikt vispārēju objektu, tos nekonkretizējot, izvietošanas nosacījumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas  priekšlikumu („par” – 6 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), „pret” – 2 (J.Visockis, I.Ančāns), „atturas” – 5 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša, A.Ābelītis), M.Dzenītis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu  („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – nav), priekšlikums detālplānojuma izstrādes pamatojumā svītrot iekavas „(viesu nama)” tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (L.Loskutova)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A, detālplānojuma izstrādes pamatojumā svītrojot: „(viesu nama)”.

Iziet I.Ančāns

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 (lēmums Nr.492)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

L.Loskutova izsaka priekšlikumu papildināt darba uzdevuma 1.punktu ar teikumu: „un ņemot vērā pilsētbūvnieciskās prasības”.

Z.Starks uzskata, ka nav nepieciešams darba uzdevumu papildināt ar L.Loskotuvas izteikto priekšlikumu, jo izstrādājot detālplānojumu jau obligāti ir jāsaņem Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 4 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, Dz.Homka,), „pret” – nav, „atturas” – 9 (G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), I.Ančāns izgājis), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (L.Loskutova), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141.

Pārtraukums 11.40-12.10

22. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka Attīstības un vides jautājumu komitejā tika uzdots līdz domes sēdei pārbaudīt zemesgabalu domājamo daļu atbilstību un īpašnieku piekrišanu detālplānojuma izstrādei. Jautā, vai ir saņemta šāda piekrišana?

V.Zvejniece atbild, ka pēc komitejas sēdes īpašnieki par to tika informēti, bet diemžēl šobrīd jauna rakstiska piekrišana no īpašniekiem nav saņemta.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu noņemt no izskatīšanas līdz tiks saņemta rakstiska īpašnieku piekrišana par detālplānojuma izstrādi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (G.Truksnis, M.Vorobjova, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 8 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Ančāns)), lēmumprojekts tika noraidīts.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, jo pēc Attīstības un vides jautājumu komitejā izteiktā priekšlikuma lēmumprojektam nav pievienots precizētais darba uzdevums.

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.493)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.494)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet Dz.Homka

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt saistošo noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

28. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.64 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1994.gada 17.marta lēmumā Nr.295”

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

G.Truksnis novirza jautājumu izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

29. Par SIA „Jūrmalas namsaimnieks” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „Jūrmalas namsaimnieks” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības” (lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā Nr.327 „Par nekustamā īpašuma „Autoceļš A10 Jūrmala” nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības”.

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējums 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 6/42 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.K. (lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu noņemt šo jautājumu no izskatīšanas un gatavot lēmumprojektu par pašvaldībai piederošo zemesgabala domājamo daļu atsavināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, Dz.Hirša), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1A 6/42 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar A.K.

33. Par garāžas Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 pirkumu (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, I.Blaua), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par garāžas Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 pirkumu.

34. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 pirkumu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka, kā jau iepriekš sēdē ir minējis, arī šī nekustamā īpašuma novērtējums, ko veikusi kompānija „BDO” ir salīdzinoši zemāks par tā bilances vērtību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs), „pret” – 4 (M.Dzenītis, Dz.Hirša , I.Blaua, J.Visockis), „atturas” – 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks)) , lēmumprojekts tika noraidīts.

Ienāk Dz.Homka

35. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Lielupe 0110 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”.

Sēde slēgta 12.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 24.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 21.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF