Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 9.decembrīNr.23

Piektdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1505

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Marija Vorobjova, Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Juris Visockis

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Hirša, Aigars Tampe, Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Māris Demme, Elita Cepurīte

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

G.Truksnis

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Ābelītis neuzskata, ka šis solis, kas saistīts ar priekšsēdētaja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amata likvidēšanu būtu ļoti tālejošs, jo jebkurš izmestais bumerangs atgriežas atpakaļ ar dubultspēku un šobrīd tieši tā ir noticis ar M.Dzenīti. Taču, viņaprāt, iemesls priekšsēdētaja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amata likvidēšanai, ir pašā Jūrmalas pilsētas sistēmas nejēdzīgajā iekārtā kā tādā, jo nav tās kopējā mērķa uz pilsētas attīstību. Lai gan daudzos jautājumos nav piekritis M.Dzenīša viedoklim, tomēr neatbalsta šo soli, jo uzskata, ka M.Dzenītis esot šajā amatā ir bijis gana enerģisks un ambiciozs un iespēja kļūdīties ir katram.

M.Dzenītis izsakās, ka saprot, ka šī amata likvidēšana ir konkrēti saistīta tieši ar viņu. Daudzi darbi ir iesākti un nav bijis iespējams tos paspēt pabeigt, par daudziem jautājumiem nav izjutis kolēģu sapratni un atbalstu, piemēram, par jautājumu uzņēmējdarbības veicināšanai atlaižu punktu sistēmu. Ļoti cer, ka, viņa funkcijas sadalot domes priekšsēdētājam un vietniekam pilsētsaimniecības jautājumos, iesāktais tiks turpināts - tiks pieņemtas izmaiņas Tūrisma likumā un Jūrmalas pilsētai tiks piešķirts kūrortpilsētas statuss, turpināsies darbs attiecībā par pilsētas iekļaušanu nākamajā plānošanas periodā struktūrfondu sadalē un izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likumā, kas stāsies spēkā 2013.gadā, nāks par labu Jūrmalai. Ļoti cer, ka tiks pieņemts pilsētas teritorijas attīstības plāns un tas būs vērsts uz pilsētas attīstību, kas ir galvenais iegansts, kādēļ viņš no šī amata tiek atbrīvots, jo nevar piekrist, ka šis plāns tiek koriģēts iespējams dažu deputātu savtīgās interesēs. Pateicas par darbu domes darbiniekiem un īpaši tām nodaļām, kuras ir bijušas viņa pārraudzībā un cer, ka šī labā sadarbība arī turpināsies.

I.Blaua izsakās, ka dotajā brīdī nav saprotams šāds pavērsiens likvidēt domes priekšsēdētāja viena vietnieka amatu. Uzskata, ka tā nav varas koncentrācija un atbildības sadalīšana, bet gan tās

pārņemšana atsevišķu cilvēku rokās. Tāpēc arī sagatavoto saistošo noteikumu projektu neatbalstīs.

J.Visockis uzskata, ka vienreiz būtu jāizbeidz vienam otra „sēdināšana” radot atmosfēru, kurā deputāti neciena viens otru un domā tikai par savām savtīgajām interesēm. Taču, ņemot vērā M.Dzenīša rīcību saistībā ar iepriekšējiem notikumiem, sagatavoto saistošo noteikumu projektu atbalsta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Vorobjova, J.Visockis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 1 (I.Blaua), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Sēde slēgta 15.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 13.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF