Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 02.08.2011. Stājas spēkā 03.08.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 30

protokols Nr. 13, 39. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.28 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pašvaldības vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF