Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 9

protokols Nr. 9 , 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25
„Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta 2.daļu un 16.panta 2.daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””:

Izteikt nolikuma 3.6.punktu šādā redakcijā:

„3.6. Lai lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības finanšu un materiālos līdzekļus, kustamos un nekustamos īpašumus, Aģentūra sniedz arī citus maksas pakalpojumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu cenrādi.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF