Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 6.nolikumu

2012.gada 19.jūlijāNr. 13

protokols Nr. 11, 17. punkts

Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota konsultatīva institūcija, kas līdzdarbojas izglītības jautājumu risināšanā ar padomdevēja un ierosinājumu tiesībām.

2. Padomes darbības mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību lēmumu, kas skar izglītības jomu, pieņemšanas procesos, veidojot sadarbību starp sabiedrību, Jūrmalas pilsētas domi un pašvaldības izglītības institūcijām.

3. Padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4. Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

5. Padomes uzdevumi izglītības jomā:

5.1. piedalīties ilgtermiņa izglītības stratēģijas apspriešanā,

5.2. analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,

5.3. sniegt viedokli izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,

5.4. veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas lēmumu projektu izstrādes procesā,

5.5. aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

6. Padomes tiesības izglītības jomā:

6.1. pieaicināt speciālistus jautājumu analīzei un risināšanai,

6.2. pieprasīt Jūrmalas pilsētas domei dokumentus un informāciju Padomes kompetencē esošu jautājumu risināšanai, iepazīties ar tiem un sniegt Padomes viedokli,

6.3. publicēt Padomes lēmumus plašsaziņas līdzekļos,

6.4. piedalīties stratēģijas izstrādē un sekot tās īstenošanai,

6.5. piedalīties ar padomdevēja tiesībām Jūrmalas pilsētas domes sēdēs.

III. Padomes sastāvs

7. Padomes locekļi ir Jūrmalas pilsētas domes apstiprināti Jūrmalas pašvaldības visu izglītības institūciju padomju priekšsēdētāji vai izglītības institūciju, kurās nav padome, izvirzīts viens vecāku pārstāvis. Katra izglītības iestāde ir pārstāvēta ar vienu vecāku pārstāvi.

8. Padomes locekļi no sava vidus uz trīs gadiem ievēl padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

9. Padomes locekli no dalības Padomē atbrīvo Jūrmalas pilsētas dome, ja:

9.1. to pieprasa pats Padomes loceklis,

9.2. zūd 7.punktā paredzētie nosacījumi,

9.3. to pieprasa Padomes locekļu vairākums.

IV. Padomes darba organizācija

10. Padomes darba organizatoriskā forma ir sēde.

11. Padomes darbu organizē un Padomes sēdes, noteiktā kārtībā, vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

12. Padomes sēdes ir atklātas.

13. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no Padomes locekļiem.

14. Padomes sēdes notiek ne retāk kā četras reizes gadā.

15. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

16. Kārtējā Padomes sēdē tiek izskatīti jautājumi un iesniegumi, kas Padomē saņemti ne vēlāk kā desmit dienas pirms kārtējās Padomes sēdes. Par ārkārtas jautājumu un iesniegumu izskatīšanu Padomes sēdē, lemj padome, apstiprinot sēdes dienas kārtību.

17. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokolam pievienojot audio ierakstu. Sēdes protokolē sēdes sekretārs.

18. Protokolā norāda:

18.1. kad un kur notiek sēde,

18.2. klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija,

18.3. sēdes darba kārtības jautājumus,

18.4. klātesošās personas, kas nav Padomes locekļi,

18.5. personas, kas ziņo par attiecīgo jautājumu un jautājuma īss izklāsts,

18.6. pieņemtie lēmumi,

18.7. balsu skaits „PAR” un „PRET”, „ATTURAS”,

18.8. Padomes sēdes vadītāja un sekretāra paraksti.

19. Ikvienam Padomes loceklim ir tiesības pieprasīt, lai viņa viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

20. Padomes sēdes sekretārs, protokola norakstu, 10 dienu laikā elektroniski nosūta Padomes locekļiem, Jūrmalas pilsētas domei un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai.

21. Lēmums ir pieņemts, ja „PAR” ir nobalsojušas 2/3 no klātesošajiem Padomes locekļiem.

22. Balsojot, katram Padomes loceklim ir viena balss.

23. Padomes darbību nodrošina Jūrmalas pilsētas dome.

24. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumu Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF