Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 1. punkts

Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā
„Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2011.gada 1.marta Vienošanos Nr.V-R-5/4 „Projekta „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai.”

2. Domes līdzfinansējuma daļu 2 000 Ls apmērā paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžetā, saskaņā ar pielikumu.

3. Uzdot projekta ieviešanu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļai, par projekta norises gaitu regulāri informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.1

(protokols Nr.1, 1.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

"Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai"

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

Nav JPD konts. Līdzfinansējums Ls 2000

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

no valsts budžeta

0

0

no ES fonda

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

2 000

2 000

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

18.8.2.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

18.8.2.2.

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

18.8.1.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

0

18.8.1.2.

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums (21.1.1.9.1.)

0

0

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF