Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 10. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās daļas 5.punktu un 11.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt vienošanās ar S.E. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma Ls 172,62 (samaksas termiņš 2011.gada 15.novembris) sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2012.gada 15.decembrim, nosakot šādu parāda nomaksas grafiku:

Nekustamā īpašuma par zemi nokavēto nodokļu maksājuma summa (Ls)

Maksājuma termiņš līdz

15,69

2012.gada 15.februārim

15,69

2012.gada 15.martam

15,69

2012.gada 15.aprīlim

15,69

2012.gada 15.maijam

15,69

2012.gada 15.jūnijam

15,69

2012.gada 15.jūlijam

15,69

2012.gada 15.augustam

15,69

2012.gada 15.septembrim

15,70

2012.gada 15.oktobrim

15,70

2012.gada 15.novembrim

15,70

2012.gada 15.decembrim

par īpašumu Jūrmalā, ***, kadastra apzīmējumu *** (pamats – S.E. 2011.gada 1.decembra iesniegums (nodokļa administrācijai iesniegts 2011.gada 1.decembrī).

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa sadalīšanas gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli pamatparādu un nokavējuma naudu.

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12.daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF