Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 20. decembra 669.lēmumu

2012.gada 26.janvārīNr. 9

protokols Nr. 1, 16. punkts

Par Jūrmalas pilsētas
investīciju plānu 2012.-2014.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot apstiprināto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2012.-2014.gadam izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu Nr.15 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2011.-2014.gadam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF