Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 670.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 26.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 15. punkts

Grozījumi 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Atbildīgo par Programmas izstrādi noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni.”

2. Lēmuma 3.puktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:

3.1.  Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

3.2. Larisa Loskutova - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos;

3.3.  Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

3.4.  Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

3.5. Ģirts Brambergs - Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs;

3.6. Ligita Maziņa - Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja.”

3. Lēmuma pielikuma 3. punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Par lēmuma izpildi atbild Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis”.

4. Lēmuma pielikuma 6. punktu izteikt šādā redakcijā: Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 670.lēmumu

„6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.

Rīcība

Izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas

Izpildes termiņš (visi – 2012.gadā)

1.

Sagatavošanās posms

30.aprīlis

1.1.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna prezentēšana un apspriešana vadības grupā/darba grupā.

Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas

9.februāris

1.2.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

Divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas

26.janvāris

1.3.

Konsultācijas ar vides institūcijām par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

Varbūtējā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma darbu veikšana neietilpst šai tehniskajā specifikācijā definēto darbu apjomā.

Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas

9.februāris

1.4.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).

2. mēneša laikā

23.februāris

1.5.

Seminārs „Jūrmalas pašreizējās situācijas analīze un SVID novērtējums”, iesaistot darba grupu pārstāvjus un citas ieinteresētās puses.

3. mēneša laikā

līdz 29. martam

1.6.

Tematisko darba grupu sanāksmju organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, sanāksmju rezultātu apkopošana.

3 .mēneša laikā

līdz 29.martam

1.7.

Pētījuma „Uzņēmēju un iedzīvotāju anketēšana Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam” veikšana, t.sk. aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana.

4. mēneša laikā

30.aprīlis

2.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

23.augusts

2.1.

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. Pašvaldības specializācijas identifikācija un formulēšana. Situācijas raksturojuma prezentācija darba grupām, SVID izstrāde darba grupās.

Visi iegūtie sociālekonomiskie rādītāji, tos prezentējot darba grupām, ir jāattēlo grafiski, parādot to tendences un salīdzinājumu ar kaimiņu pašvaldībām un vidējo reģionā un valstī. Šai attīstības programmas sadaļai jāpievieno grafiskais materiāls.

5. mēneša laikā

31.maijs

2.2.

Stratēģiskās daļas izstrāde. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem tiek formulēta Jūrmalas pilsētas vīzija, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi.

Šajā posmā jānosaka prioritāšu īstenošanas rezultatīvie rādītāji, pēc kuriem varētu izvērtēt pašvaldības izaugsmi un attīstību.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

6. mēneša laikā

28.jūnijs

2.3.

Rīcības plāna izstrāde.

Šajā posmā jāapzina pašvaldības projekti un pasākumi septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā ir iekļaujama šāda minimālā informācija:

- informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, aktivitātes un rezultatīvie radītāji;

- informācija par projekta pamatojumu – saistība ar Attīstības programmas noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;

- informācija par projekta partneriem un finansējumu;

- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku.

Jāizstrādā investīciju plāns – Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs gadiem.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

7. mēneša laikā

26.jūlijs

2.4.

Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde.

Plānam jānosaka Attīstības programmas ieviešanas kontroles sistēmu (atbildīgie un to pienākumi), kā arī Attīstības programmas ieviešanas izvērtēšanas un aktualizācijas kārtība.

7. mēneša laikā

26.jūlijs

2.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības grupā un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā.

8. mēneša laikā

23.augusts

3.

Publiskā apspriešana

18.oktobris

3.1.

Ja tiks veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, jāsaskaņo Attīstības programmas un vides pārskata projekta apspriešanas pasākumi.

8. mēneša laikā

23.augusts

3.2.

Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas uzsākšana pēc 8 mēnešiem

30.augusts

3.3.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

8. mēneša laikā

30.augusts

3.4.

Attīstības programmas publiskās apspriešanas organizēšana. Tās ietvaros Izpildītājam:

1) jāsagatavo un jāievieto paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;

2) jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas process (jāsniedz atbildes uz jautājumiem, jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas sanāksmes);

3) jāapkopo dokumentu projektu publiskās apspriešanas rezultāti un jāsagatavo publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums.

Noslēgums – pēc 10 mēnešiem

Publiskā apspriešana: 30.augusts – 28.septembris

Apspriešanas sanāksmes:

14.–21.septembris

Apkopojums: 18.oktobris

4.

Saskaņošana

30.novembris

4.1.

Attīstības programmas redakcijas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Attīstības programmas galīgo redakciju tās tālākai iesniegšanai plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.

Izpildītājam jānodrošina Attīstības programmas dokumentu uzlabošana atbilstoši plānošanas reģiona atzinumam un darba grupās sniegtajiem komentāriem un rekomendācijām.

11. mēneša laikā

18.oktobris

Plānošanas reģiona atzinums – 19.novembris

Korekciju iekļaušana:

30.novembris

5.

Apstiprināšana

30.decembris

5.1.

Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Jūrmalas domei tās apstiprināšanai.

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izstrādes procesā radītie dokumenti (darba grupu prezentācijas, grafiskie materiāli, datu faili u.c.).

Attīstības programmas gala redakciju Izpildītājs iesniedz divos eksemplāros drukātā formā un elektroniski (CD).

12. mēneša laikā

30.decembris

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF