Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 738.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 26.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 19. punkts

Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un ievērojot 2012.gada 12.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūras uzaicinājuma vēstuli Jūrmalas pilsētas domei Nr.25.1-7/6 (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā 2012.gada 12.janvārī ar lietas Nr.1.1-28/271) „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu,” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvās nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” no 2012.gada 26.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 738.lēmumu

2. Projekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir Ls 642 286.56, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir Ls 547 170.00, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir Ls 95 116.56, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 738.lēmumu

3. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt projekta īstenošanu un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai nodrošināt finanšu darbības projektā.

6. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 738.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.14

(protokols Nr.1, 19.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 738.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Funkcionālās klasifikācijas kods

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

642 286.56

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

59 981

82 472

82 472

82 472

307 398

334 889

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

0

no valsts budžeta

0

0

no ES fonda

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

12 401

11 102

11 102

11 102

45 708

49 409

Valsts budžeta līdzfinansējums, t.sk.:

0

0

0

0

0

0

18.8.2.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

18.8.2.2.

kapitālo izdevumu transferti par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu

0

0

0

ES struktūrfondu finansējums, t.sk.:

0

47 580

71 370

71 370

71 370

261 690

285 480

18.8.1.1.

uzturēšanas izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

47 580

71 370

71 370

71 370

261 690

285 480

18.8.1.2.

kapitālo izdevumu transferti par ES struktūrfondu finansēto daļu

0

0

Ārvalstu finanšu palīdzības finansējums (21.1.1.9.1.)

0

0

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

60 021

82 532

82 532

82 532

307 618

334 889

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF