Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 21

protokols Nr. 1, 26. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Konkordijas ielā 66

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas kods ***) 2011.gada 4.novembra iesniegumu Nr.1.2-1/3401 ar lūgumu atļaut nojaukt dārza mājiņas Nr.007, Nr.008, Nr.010 (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***, ***) un šķūni Nr.011 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Konkordijas ielā 66, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 6.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000386927, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/12 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 6.decembra protokolu Nr.13, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (vienotais reģistrācijas kods ***) atļaut nojaukt dārza mājiņas Nr.007, Nr.008, Nr.010 (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***, ***) un šķūni Nr.011 (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Konkordijas ielā 66.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF