Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 26

protokols Nr. 1, 31. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā,
Oļu ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Villa Baltika” pilnvarotās personas L.A. 2011.gada 21.decembrī iesniegto iesniegumu Nr.1.2-1/3873 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Oļu ielā 3, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 1909) un Oļu ielā 3A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 018 1914) apvienošanu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā ar kopējo platību 1800 m2 (kadastra apzīmējums 1300 018 1909) un Oļu ielā 3A, Jūrmalā ar kopējo platību 1773 m2 (kadastra apzīmējums 1300 018 1914). Noteikt, ka zemes vienība Oļu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 3573 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka Oļu ielā 3, Jūrmalā zemes vienības daļai 1773 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601, zemes vienības daļai 1800 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701.

3. Zemes vienībai Oļu ielā 3, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2. zemesgabala daļa 186 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.3. zemesgabala daļa 95 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.4. zemesgabala daļa 268 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.5. zemesgabala daļa 868 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.6. zemesgabala daļa 162 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401);

3.7. zemesgabala daļa 21 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kanalizāciju (120401);

3.8. zemesgabala daļa 239 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

4. Likvidēt adresi zemes vienībai Oļu ielā 3A, Jūrmalā, (kadastra apzīmējums 1300 018 1914).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF