Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 597.lēmumu

2012.gada 26.janvārīNr. 33

protokols Nr. 1, 38. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (reģistrācijas Nr.50003220021) 2011.gada 21.decembra iesniegumu un saskaņā ar 2012.gada 4.janvāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 (kadastra Nr.1300 021 9503) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.1, 38.punkts )2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.33

(protokols Nr.1, 38 .punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 (kadastra Nr.1300 021 9503, zemesgabala platība 8411 kv.m)

Zemesgabala īpašnieks : Jūrmalas pilsētas pašvaldība (nodokļa maksātāja kods 90000056357)

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs :

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” (reģistrācijas Nr.50003220021)

Izstrādātājs: LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas apbūves un esošo ēku rekonstrukcijas priekšlikumus, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.1.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.8.5.punkts un 7.7.6.punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Slokas rajonā, teritorijā starp Dzirnavu ielu, Krasta ielu, Veco pils ielu un Kokles ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas daļēji Sabiedrisko iestāžu teritorijā (S) un daļēji Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), daļēji Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas 100m aizsargjoslā, daļēji ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā, kapu 300m aizsargjoslā un urbumu aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos Sabiedrisko iestāžu teritorija (S) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu izvietošanu, bet sekundārais cita atļautā izmantošana.

Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU NR.1148 7., 8., 67. un 70.PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. Veselības inspekcijas,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10.AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.11. Domes būvniecības nodaļas;

5.3.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.13. Domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja R.Ansule

29425622


Lejupielāde: DOC un PDF