Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 36

protokols Nr. 1, 42. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Birzes ielā 4 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.125 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1–59/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF